is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN MERKWAARDIGE CURSUS.

aanbiedt, en dat hun hersenen door overlading al te zeer schade lijden. Wij allen kunnen niet alles.

Toch heeft een goed-ingerichte cursus voor belangstellende en ontwikkelde hoorders of hoorderessen zijn recht van bestaan, en kan er groote zegen van genoten worden.

Zoo heeft men in Duitschland begrepen, dat de Inwendige Zending het waard was, dat men aan haar grondige bespreking een Informations-Kursus wijdde. Men verstond er niet onder eenige conférences, waarin Heeren en Dames iets hoorden mededeelen over de innere Mission, maar de bespreking van dat gewichtige arbeidsveld door der zake kundigen voor predikanten, rechtsgeleerden, en magistraatspersonen, opdat zij daardoor in staat gesteld zouden worden in hun kring met kennis van zaken de inwendige zending aan te vatten en te bevorderen.

Vóór ongeveer 10 jaar heeft de pruissische evangelische Ober-Kirchenrat besloten zulke cursussen te doen houden te Berlijn of in een plaats, waar door uitgebreide industrie of handel een arbeidsveld werd geopend ter voorziening in sociale en geestelijke nooden. Men dacht aan Westfalen, Stettin, Hamburg, Breslau, en — vooral aan Berlijn.

De pruissische regeering was met dit denkbeeld zeer ingenomen, en invloedrijke particulieren juichten het van harte toe. Het ministerie van eeredienst betaalt de reisen verblijfkosten van hen, die tot het bijwonen van den cursus worden uitgenoodigd. Ook niet-pruissische regeeringen zenden deelnemers. Vooral prins Albert van Pruissen, de regent van Bruswijk, ondersteunt deze zaak. Men kan zich ook, voor eigen rekening, als gast aanmelden.

Onze regeering geeft subsidies aan kookscholen, aan bewaarschool-onderwijzeressen-kweekscholen, aan een kweekschool voor vroedvrouwen, ja — waar niet aan? Maar