is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BELANGEN DER ARMEN.

armoede nauwkeurig onderzoekt. De zonde is de eenige bron van alle jammer en lijden. Deze stelling heeft voor eiken christen een ontzettende duidelijkheid, zij behoeft geen bewijs. Mocht echter iemand aan hare waarheid twijfelen, hij worde drie maanden diaken in een groote stad en hij zal van zijn twijfel genezen zijn. Bij het zien van zoo nameloos veel ellende gevoelt men het diep: „hier sta ik voor de bezoldiging der zonde." In vele gevallen is het verband tusschen de armoede van een gezin en het schuldigzijn aan een bepaalde zonde maar al te duidelijk, en deze duidelijkheid maakt de taak van den armverzorger niet gemakkelijker; maar ook waar dit verband niet aanwezig is, en daar somtijds het meest, als men maar altijd blijft worstelen tegen nieuwe stroomen van lijden, en bij het droevig „tot hoe lang, o Heer?" een „waarom?" niet kan worden teruggehouden: daar gevoelt de voet dat hij wandelt langs den glibberigen oever van den poel der zonde.

Hij die dit heeft ervaren, hij weet ook dat het oefenen van barmhartigheid en het prediken van het Evangelie niet elk afzonderlijk kunnen bestaan; maar dat zij slechts vereenigd den armen kunnen verkwikken en opheffen.

Indien het dan vast staat dat deze twee een zijn, zoo treedt ook het belang op den voorgrond der door mij gestelde vraag: „Bezit onze Kerk in hare groote gemeenten een orgaan tot vervulling dier dubbele roeping?" Ik heb hier alleen het oog op de 24 gemeenten in onze Kerk, waar 5 of meer predikanten en alzoo 20 of meer kerkeraadsleden werkzaam zijn.

De kerkelijke reglementen maken scheiding tusschen de zorg voor de geestelijke behoeften en die voor de stoffelijke nooden der armen. De behartiging hunner geestelijke behoeften behoort volgens Art. 16 van het „Reglement voor de kerkeraden" tot het werk van den algemeenen kerkeraad;