is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BELANGEN DER ARMEN.

he conservatisme der Kerk. De wijkvereenigingen vatten het werk 0p, dat de Kerk verwaarloost. De Kerk maK dankbaar zijn voor deze hulp, maar zij mag het daarbij met laten; zij moet alle krachten inspannen om zich zelve het voorrecht van dezen arbeid te verzekeren.

De wijkvereenigingen zijn geene organen der Kerk; zii staan er geheel vrij naast. Zij werken niet onder leiding van de ouderlingen en diakenen, de officiëele ambtsdrager? der. Kerk; zij hebben integendeel somtijds invloedrijke plaatsen bezet door pers«nen, die niet eens tot de Ned. Herv Kerk behooren. De organisatie is dikwijls zóó zelfstands dat het met onmogelijk is, wanneer de predikant (die den band vormt tusschen de Kerk en de wijkvereeniging) valt, dat deze laatste zich ontwikkelt tot eene zelfstandige vereeniging voor evangelisatie zonder eenig verband met de Kerk Indien ook deze instellingen niet in de gebleken leemte voorzien, hoe moet dan de Kerk den arbeid onder de armen aanvangen? Met alle bescheidenheid meen ik dat de oplossing der vraag „hoe aan te vangen" zeer voor de hand ligt Be uitwerking der plannen moet zich regelen door de ervarinV De ambtsdragers der Kerk, de predikant, de beide ouderlingen en de beide diakenen, welke door de wijk-indeeling zijn aangewezen tot behartiging van de belangen der zelfde armen, moeten zich aaneensluiten en eene WijkcomüxsU vormen, aan welke commissie in den meest uitgebreiden en volstrekten zin de behartiging van de geestelijke en stoffelijke belangen der armen in hare wijk wordt toevertrouwd. Waar de wijkverdeeling tegen deze regeling bezwaar oplevert, worde deze verdeeling vooraf herzien.

De vijf genoemde mannen vertegenwoordigen door hunne onderscheidene ambten „De Kerk" in hare veelzijdige werkzaamhejd. Zij hebben daarbij wel elk zijne afzonderlijke roeping, maar toch ten slotte dezelfde taak. De predikant