is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB DOOR GODS GEEST GKV0RMDE PREDIKER.

aarde beschreven als het zoeken van den verlorene om hen zalig te maken. Hij heeft geen grooter vreugde gekend dan, als vrucht Zijner prediking, de verlorene zonen en dochters tot hun hemelschen Vader te zien terugkeeren. Hoe verder zij waren afgedwaald, hoe dieper verzonken: dès te grooter was Zijn vreugde over hun terugkeer. Hij kon alles, ook Zijn lichamelijke vermoeienis en honger vergeten, als Hij den heilbegeerige bij de hand mocht vatten en tot Zijn Vader brengen, 't Was Zijn spijze dit te doen. De oogenblikken aan dezen arbeid besteed waren de zaligste van Zijn leven: denkt aan de Samaritaansche vrouw, den tollenaar Zaccheus, de weenende zondares, den stervenden kruiseling.

En hoe diep ging Hem de geestelijke wasdom Zijner discipelen ter harte! Met welk een bereidwilligheid ging Hij voor hen sterven, omdat dit Hem de weg tot den Vader zou zijn, vanwaar Hij hun Zijn Geest zou mededeelen, om hen de deelgenooten te maken van Zijn liefde en vrede, Zijn vreugde en kracht. Met welk een blijdschap stortte Hij op den Pinksterdag Zijn Geest in hen uit; en zag Hij hen voortaan in Zijn voetstappen wandelen , tot zegen voor de wereld en voor hunne medegeloovigen.

't Is deze Christus, die voortleeft in den door Zijn Geest gevormden prediker. Als Zijn Heer kent ook hij geen sterker verlangen, dan dat de onbekeerden die zijn woord hooren zich tot God — terstond tot God — mogen bekeeren. Van daar de sterke aandrang waarmede hij onophoudelijk bij hen aandringt op onmiddellijke overgave aan Christus. Kondet gij hem afluisteren als hij in de eenzaamheid met God verkeert, gij zoudt hem hooren smeeken om 't behoud der verlorenen, zooals alleen de Geest van God den mensch dit leeren kan. En wordt zijn gebed verhoord, en bekeert zich de onbekeerde, dan