is toegevoegd aan uw favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DOOR GODS GEEST GEVOKMDE PREDIKER

Niet alleen de gezindheid en den toon, ook de

TAAL

van Jezus vindt gij terug in den door Zijn Geest gevormden prediker. Zij is duidelijk, eenvoudig, diepzinnig. Jezus sprak zich duidelijker uit dan ooit een mensch dit heeft gedaan. Geen wonder; want de waarheid is helder, en Jezus zag haar met onbenevelden blik aan. Hij kon niet anders, dan wat Hem helder was in duidelijke taal terug te geven. De duidelijkheid van Zijn woord werd van zelf geboren uit de helderheid van Zijn blik. Wat onder anderen tot de duidelijkheid Zijner woorden bijdroeg was, dat Hij altijd als Hij leerde wist wat Hij wilde, wist waarop Hij mikte, en regelrecht op het mikpunt afging. Zijn bedoeling werd terstond door den hoorder gevat. Nooit werd Zijn rede door gebrek aan duidelijkheid misverstaan.

En hoe eenvoudig sprak Hij! Hij kon niet anders, want het was Hem er om te doen de waarheid zooals Hij haar zag aan anderen mede te deelen; en zij is uit haar aard eenvoudig. Hij Zelf was volmaakt in Zijn eenvoudigheid, en daarom volkomen één met de eenvoudige waarheid die Hij leerde. De eenvoudigheid van Zijn onderricht was ongeëvenaard. Wat vooral daartoe bijdroeg, was dat Hij met Zijn helderen blik de waarheid in alles weerspiegeld zag in de natuur die Hem omgaf, in de betrekkingen des levens, in de huiselijke en maatschappelijke gewoonten. Zoo ontstonden Zijn onuitsprekelijk eenvoudige gelijkenissen. Omdat Hij de volmaakte mensch was, daarom sprak Hij een taal die terstond weerklank vinden moest in eiken mensch. Hij bracht niemand in de war door schoolsche termen, door afgetrokken redeneeringen. Zijn onderricht was zoo natuurlijk, als Hij Zelf natuurlijk was, en daarom zoo verstaanbaar