is toegevoegd aan je favorieten.

Stemmen voor waarheid en vrede jrg 33, 1896 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEILIGE HERINNERINGEN.

eens voor die verzoeking bezweken, en 't zou al te dwaas zijn te beweren, dat dit altijd zonde is geweest. Na een drukken dag van huisbezoek of katechizeeren tegenover zijn vrouw te zitten ; gemakkelijk, gemoedelijk, gezellig te praten, zooals men alleen met zijn echte vrouw spreekt; iets schoons te lezen; een lied te zingen of te spelen.; vroolijk te zijn als jonge, gezonde menschen, die belijden moeten, dat zij met Gods gunstbewijzen overladen, er geen kans toe zien God „recht te prijzen" — wel, wie dat zonde vindt, ik zou haast zeggen, met van Alphen, dat hij van zijn verstand is beroofd. Daar klinkt mij nog uit die avonden een melodie tegen, lieflijk en welluidend, gelijk muziek die tot ons overgedragen wordt door een stil en diep water.

Toch zou er iets weekelijks, iets ongeoorloofds in zijn, al zijn avonden te wijden aan dit huiselijk genot. Collega's die altijd „binnen" zitten, en zich er meê vleien, dat men zeer wél daar studeeren kan, meenen het niet ernstig óf met hun echtgenooten, óf met de studie.

Niemand mag mij daarom voor een barbaar, of voor een kamergeleerde, of ik weet niet welk verschrikkelijk wezen houden, als ik verklaar, dat ik ook in mijn eersten winter doorgebracht in mijn eerste pastorie, menigen avond eenige uren heb gezeten in mijn studeerkamer. O hoe rustig zat ik daar! Toen was er tijd, om den Vader der Kerkgeschiedenis Eusebius, (Editio Valesii) te excerpeeren, om het „Schatboek" van Ur sinus rustig te lezen, en voort te bouwen op den grondslag aan de Academie gelegd. Ik durf zeggen, dat ik in mijn eerste gemeente veel gestudeerd heb, en veel gelezen, ook al behoorde het niet altijd tot mijn vak in engeren zin.

Toch was er geen chineesche muur tusschen studeeren huiskamer. Het is niet goed, wanneer een predikant den indruk maakt van neêr te dalen, als hij weêr zich

Stemmen v. W. en Vr. 1896. '1