Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(

45

)

Het ondersteuningsfonds moet nog steeds beschouwd worden als ontoereikende om daaruit zoovele toelagen te geven als wenschelijk ware. Deszelfs staat is echter gunstig en wordt met iedere vacature gunstiger. De contributien beliepen over 1846 f 446.11, de toelage in 1846 gegeven f 75; terwijl het vaste fonds op den 31 sten December van dat jaar bedroeg nominaal f 25oo.

Nieuwe scholen en onderwijzers-woningen werden gebouwd te Westerbroek , te Kropswolde en te Zevenhuizen, eene nieuwe school is mede daargesteld te Uithuistermeeden , bij het het Oude Schip en te Splwerd, terwijl eene geheel nieuwe schoolonderwijzers-woning gesticht is te Groningen bij het Groene Weeshuis,

Voorts zijn verbeteringen en vergrootingen aangebragt aan de scholen en onderwijzers-woningen te Garnwerd, te Helpman, te Euvelgunne, te Saaksum, te Stadspolder, te Breede , te Zuidiuolde, te Zeerijp , te Zuidwending, te Ferivert, te Noordlaren en te Zuidhom, waartoe, alsmede tot bestrijding van andere kosten op het lager onderwijs vallende, de gemeenten aanzienlijke uitgaven hebben gedaan.

De hulpmiddelen voor het onderwijs zijn meest in alle scholen in ruimte voorbanden en in eenen goeden toestand; zijnde dezelve in dat jaar in verschillende scholen nog vermeerderd.

Onder de middelen, door de provinciale commissie van onderwijs aangewend ter geheeie verbetering van het onderwijs, behooren hare pogingen ter oprigting van zoogenaamde leesbibliotheken bij de scholen, ten einde den kinderen gelegenheid te geven zich in huis in het lezen te oefenen.

Het getal scholen, dat nu nog noodzakelijk, uithoofde van den slechten toestand en inrigting verbeterd moet worden, bepaalt zich tot drie.

De groote stads-bewaarschool te Groningen blijft haren roem

Sluiten