Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

782

DE REVUE DER SPORTEN.

„Waarom de Adelborsten uit de competitie zijn getreden ? Dat houdt verband met de oefentochten, voor soms een paar maanden, die ze op zee moeten houden. Dan ligt het geheele elftal uit elkander. Ik stem toe, het gaat slecht met de Bredasche Cadetten dit seizoen. Maar als ze in de ie klasse weten te blijven, kan een volgend jaar wel weer zoo'n grooten toevoer van goede spelers onder de nieuw-aangekomen cadetten brengen, dat Velocitas plotseling tot de sterkste clubs behoort. Wellicht brengt de militaire competitie tusschen Breda, Alkmaar, Willemsoord en Kampen ook hier verbetering ?"

Toen was ik vragensmoede en daar vrijwel alles gezegd scheen, wat den lezers van dit blad belangstelling zal kunnen

OXMII O

inboezemen, heb ik papier en potlood opgeborgen, overtuigd dat het welletjes was geweest.

Terwijl Hijlkema z'n huisdeur ontsloot en we onwillekeurig naar de overzijde van het ververschings-kanaal keken, waar onder een strakken vries-hemel, vól tintelende sterren, Houtrust te slapen slag, vertolkte hij ons beider gedachten door de opmerking: „Geloof me, daar ligt 'n brok van Holland's toekomst. Nóg wordt het niet algemeen geloofd, klinkt het gewild-grootsch, maar het is innig-waar !"

Dat was 't slot van 't interview ; 'n waardig slot, naar ik bescheidenlijk, of desnoods onbescheiden, meen.

's-Gravenhage, 28 Febr. 1913. H. J. OOSTERVEEN.

Foto's van het Concours Hippique, de vorige week door de Koninklijke Militaire Sportvereeniging op het Sportterrein

Birkhoven bij Amersfoort georganiseerd.

1. Een der deelnemer?, in het Hindernis-concours voor de Military (4" proef). 2. De ie Lt. Brevet, welke den eersten prijs won bij het voorrijden van het schoonste Officiers-dienstpaard. 3. Een der onderofficieren bij het springconcours. 4. Lt. Mathon, de derde prijswinner in het concours

schoonste Officiers-dienstpaard.

Automobielen Lorraine-Diétrich

Sluiten