Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

460

DE REVUE DER SPORTEN.

Te Amsterdam is de vorige week, in den ouderdom van ül jaar, overleden de heer Th. van Heemstede Obelt, in leven directeur van de bekende zweminrichting van dien naam aan de overzijde van het IJ. Met den heer van Heemstede Obelt is iemand heengegaan, die veel voor de zwem-sport deed. Hij was dan ook steeds in contact met de leidende kringen in dezen tak van sport.

F.EN SCHISMA IN DEN N. V. B?

Naar „De Telegraaf" weef metle te deelen, zouden de Westelijke Eerste Klasse-clubs, deel uitmakend van de vereeniging „Het Gouden Hoofd", Zondag jl. op eene vergader ring, gehouden vóór den feestmaaltijd, door Sparfa ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan aangeboden, besloten hebben, zich van den N. V. B. .af fe scheiden, mocht de N. V. 13. de vermenging van Aen B-clubs doorzetten, zooals destijds is medegedeeld. Het Gouden Hoofd wenscht noch thans, noch in de toekomst eene vermenging. Dit zou dus op een schisma wijzen. De volgende week komen wij nader op deze kwestie terug.

DE HIMA-RIT GAAT NIET DOOR.

Deelden wij voor eenige -weken onzen lezers mede, dot er nog kans was, dat de HTma-" ''it, zij het dan ook in gewij'igden vorm, zou plaats vinden, wij kunnen thans berichten, dal men , zelfs van dit .plan heeft afgezien. Het Hima-Comilé vond het niet raadzaam, in deze periode een dusdanig evenement te organiseeren. In de eerste plaats is het gebrek

aan benzine nijpend. Er is dan ook geen denken aan, dat men volgauto's zal kunnen aanwerven. Secundo is het momenteel bezwaarlijk, een betrekkelijk gi'oot reis-gezelsclinp op de verschillende pleisterplaatsen van voedsel te voorzien. Men kwam dus lot het besluit: dil jaar geen Hima-rit, en wachten tot zonniger lijden I Een verstandig denkbeeld, nietwaar ?

HET KORFBAL-KAMPIOENSCHAP TE AMSTERDAM.

Ja, zoover is het nog niet, lezer, maar zoover zal het zeer, zeer waarschijnlijk wel komen. D.T.V., de vertegenwoordigende club van het Weslen heeft toch Zondag het Oosfei-beeksche „Onder Ons" met 6-1 geslagen. De Ooslelijken gaven goed partij, maar konden toch niet tegen de meer geroutineerde D. T. V.'ers op. Zondag spelen de

beide twaalftallen in de hoofdslad. Hef zou ons zeer verwonderen, indien . D. T. V. hier niet voor goed beslag legde op de eere-plaats. Hel is geruimen tijd geleden, dof D. T. V. kampioen was. Begrijpelijk is het dus, dat dit roód-witle kamp juicht. En: Amsterdam zal waarschijnlijk Zondag met D. T. V jubelen.

BOUTMY TERUG!

Volgens het voorlaatste Maandagochtendblad zou Boufmy, de vroegere H. B. S.-crack, mei hel laatste Engelsche convooi in Nederland teruggekeerd zijn. Het orgaan weet nog mede te deelen, dot Boutmy zich dezen zomer op ferme wijze zou trainen, teneinde hel volgend seizoen wederom voor H.B.S. uit Ie komen. Zulks zou een aanwinst beleekenen, zoowel voor het voetbalspel als voor de athleliek. Want Boutmy is een uitnemend othleel.

Uit ons fotografisch archief!

De Hengelsport, op IJsland beoefend.

Sluiten