Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&&eJjrle- vrie^dc z^ffipv vtetisL

323

In het vorige nummer van „De Revue" hebben we het een en ander medegedeeld over de voetballoopbaan van onzen oud-internationaal mr. C. W. Feith, die thans een jaar met verlof uit Indië in ons land vertoeft. Maar nadat de oud-H.V. V.'er ons het noodige verteld had

totaal van 260, met een uitstekende 68 niet uit. Ook het bowlen was hij nog niet verleerd, wat de V.V.V.'ers tot hun nadeel ervoeren, want zijn eerste optreden in z'n verloftijd bracht hem 4 wickets op voor luttele runs, terwijl zijn eind-

CONSTANT FEITH O VER ONS CRJCKET

Cricket veel vooruitgegaan, vooral het batten en fielden. — De. bowlers oefenen niet intensief genoeg. — Teveel le klasse vereenigingen. — Genoegelijk crickei in Indië. — De legercommandant en de resident van Bandoeng spelen nog cricket.

over zijn voetballoopbaan — waarop hij met heel veel genoegen terugziet -— kwam ons gesprek op de cricketsport, waarover Constant Feith, die in deze sport eveneens talrijke triomphen heeft gevierd, heel wat aardigs heeft gezegd. Hij vond 't batten bijv. een stuk vooruitgegaan en noemde o.m. W. v. d. Bosch, Auk Schill, Huug van Manen, Piet van Bueren, Hagenaar en Neuerburg als uitstekende spelers. Het bowlen vond hij nog' heel goed en niet achteruit gegaan, hij noemde Koeleman als z.i. de beste. Rincker is weinig achteruit gegaan, vooral in diens eerste overs, en verder was hij over den Schiedammer van Buysen nog heel goed te ■spreken, alsmede over Maas, die een ft'oeden bal met veel afwisseling bowlt.

We brachten juist hiertegen in, dat We in ons land dan toch geen bowlers hebben, die Rincker en van Buysen (samen zijn deze spelers ruim 100 Jaar oud) op 't moment reeds kunnen vervangen.

Dat kon hij niet tegen spreken en beaamde zelfs, dat Höpink bijv. ook nog lang niet de bowler is, die een Rincker waardig kan zijn.

Dat komt — en hierin waren we van dezelfde meening — omdat er niet intensief geoefend wordt. Men Wwlt of smijt nu soms 12 of 18 ballen achtereen in de netten. Men tracht een stump te raken, liefst nog te breken. Maar daarmede wordt men niet een goed, een gevaarlijk bowler. De oudjes van heden, die nu nog gevreesd zijn en tegen wie men als batsman maar niet kan spelen zoo men wil, oefenden destijds uren achtereen door op een bepaalden afstand een stukje papier op den grond te prikken en dan maar geregeld daarop den bal te doen neerkomen. Hierdoor kreeg men lengte. De snelheid °f het effect aan den bal kwamen dan later wel. Als men maar eerst engte wist te houden. Dat was de hoofdzaak.

„En hoe vindt U het fielden?" >,Dat is heel erg vooruit gegaan en veel en veel sterker geworden in de 'aatste zes jaren."

Het deed Constant Feith genoegen, dat er — en dan speciaal in den Haag T~ bij de jongeren zooveel animo is. -Het had hem verwonderd, dat hij van den zomer 's middags op het H.C.C.terrein drommen jongens had gezien

om daar iets van dat mooie spel te leeren. Het keepen van de Beus vond hij nog eveneens goed, maar minder goed achtte hij het voor het Nederlandsch cricket, dat er zooveel eerste klassers waren. Hij zou het dan ook geen nadeel achten, wanneer een paar eerste klasse-vereenigingen naar de tweede klasse overgingen.

===== cijfers 4 wickets XT , .„ voor 30 runs waren.

Verschillende malen kwam hij in vroeger jaren voor het Nederlandsch elftal uit en zijn beste prestatie leverde hij daarin in den wedstrijd tegen de Ayr Cricket Club op 28 en 29 Juli 1909 in den Haag, toen hij 108 maakte. Op 27 Mei 1912 en op 10 Augustus 1913 maakte hij, spelende voor H.C.C. (toen nog 's-Grav. CC.) beide keeren tegen Haarlem 154 en 176 runs.

„En hebt U ook in Indië cricket gespeeld?" vroegen wij.

„Ja. Toen ik in Indië was heb ik eerst 15 maanden in Batavia gewoond, daarna in Medan. In eerstgenoemde plaats ben ik lid geworden van de B.S.C. Men heeft daar heel goede graswickets en flinke velden. Men speelt daar echt het genoegelijkheidscricket en neemt niet veel tijd om zich in te spelen. Ook is daar een club, uitsluitend uit Engelsche leden bestaande. Cramer uit Leiden (de oud-Ajax-doelman van een kleine 30 jaren geleden), de Calonne,-Zeverijn en de Jong spelen eveneens cricket, om niet te vergeten generaal Laban, commandant van het veldleger.

In Bandoeng wordt „the King of Sports", eveneens beoefend. Hier speelt mr. Eyken, resident van Bandoeng, vrijwel geregeld, en ik heb hem nog 97 not out zien maken. Ook Paul de Groot (die het vorig jaar tijdens zijn verlof voor H.C.C. uitkwam) en Jules van der Linde (de oud-achterspeler van R.A.P. in haar beste jaren) spelen eveneens in Bandoeng, evenals generaal Blitz. Men speelt in Indië van 10—12 uur, rust dan tot 3 uur en speelt dan weer tot 6 uur."

—□—

Zoo hebben we een kleine twee uur allergenoegelijkst met Constant Feith zitten praten over den ouden en over den tegenwoordigen tijd. Heeft hij bij cricket over het algemeen een beteren toestand teruggevonden dan toen hij ons land verliet, bij voetbal is dit z.i. juist omgekeerd. En niets zal hem liever zijn, wanneer hij in 1935 hoopt te repatriëeren, dat hij over beide takken van sport niets anders dan alleen iets goeds kan zeggen.

Wij van onzen kant wenschen hem een goede reis toe en een behouden terugkeer.

J. H. BERGMEIJER.

Jhr. Mr. C. W. FEITH in Indië.

Feith heeft van den zomer veel van ons mooie spel kunnen genieten en is zelfs nog aanvoerder geweest van het Flamingo-elftal, dat tegen H.C.C. gespeeld heeft. In dezen wedstrijd ging hij als no. 7 in en bleef, uit een

N.V. BUISWERKEN

Calandplein 3 - DEN HAAG

Lichte Buizen loodsen - Hangars

Sporttribunes Boothuizen Overkappingen

Provincial Insurance Company Limited

Heerengracht 554 :: AMSTERDAM Telefoon 34118 en 37573 - Na 18 uur 28833

Verzekering van Automobielen en Ongevallen - Vraagt onze concurreerende tarieven

Agenten in elke plaats gevraagd ——-—

Sluiten