Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Limburg onder Koningin Wilhelmina..

iTT^^TTÉlet nidPerl< der laatste 25 jaar heeft voor een I \WË\ I groot deel van Limburg eene ontwikkeling 1 lÜil 1 zijner materieele belangen te aanschouwen P' WÊa?> ff gegeven, die wellicht eenig in zijne geschiedenis zal blijken te zijn. De kolenmijnbouw heeft zulk een omvang genomen, dat de volkshuishouding in een groot gedeelte der Provincie daardoor wordt beheerscht en dat Limburg niet meer alleen als landbouwstreek, doch tevens als nijverheidsdistrict in de rij der Nederlandsche Gewesten op den voorgrond treedt. De bevolking is van ongeveer 275,000 zielen in 1898 toegenomen tot ongeveer 450,000 in 1923. De middelen van vervoer en verkeer ondergaan eene omzetting en eene uitzetting, als nergens in den lande wordt aanschouwd. En dat is nog slechts een begin van hetgeen vroeger of later zal komen, want de inschakeling der Limburgsche waterwegen in het, nog in voorbereiding zijnde West-Europeesche net is maar eene kwestie van tijd. Wanneer Limburg, met hart en ziel één met het overige Nederland, maar met wijs beleid en kalm vertrouwen blijft medewerken aan de ontwikkeling van het proces der internationale verkeerswegen, dan ligt daar de kiem van eene tweede periode van economischen opbloei, welke niet onwaarschijnlijk die van den kolenmijnbouw nog zal ten achter laten; dan zal de ligging in de Maasvallei, tusschen de Belgische Kempen en de Duitsche, steeds dichter ge-

Sluiten