Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 22 —

Zoo het heden, zoo zal de toekomst zijn in lengte van dagen.

De nood der tijden zal Haar beletten onze gewestgenooten in de gelegenheid te stellen Haar persoonlijk uiting te geven van deze onze gevoelens, van dezen onzen wil.

Toch zullen wij feest vieren, toch zullen wij waardig, als oprechte zonen en dochteren van ons dierbaar, roemvol vaderland, den dag herdenken, waarop Zij voor vijf en twintig jaren de regeering aanvaardde.

Dien dag zullen in vollen ootmoed onze lippen de bede prevelen: Moge Zij als Koninginne nog lang, zeer lang en na Haar, Hare nazaten den scepter zwaaien over het fiere, vrije volk van Dietschen stam, met Dietsche taal, met Dietsche vuist, met Dietsche stem, waarmede het nog eeuwen en eeuwen zal mogen uitroepen : „Lang, lang leve ons Vorstenhuis, het huis van Oranje.

MR L. H. J. LAMBERTS HURRELBRINCK.

Sluiten