Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 42 -

echtgenoote, de in Venlo's traditie zoo intens voortlevende stichters der stad.

De fortificaties en de wallen der stad zijn bij het bezoek der Koninginnen gesloopt en op de plaats der oude kazernes zijn thans breede straten geprojecteerd. Is het toeval of opzet, dat twee dezer straten gedoopt zijn met de vreedzame namen Wilhelmina en Juliana ?

Dieptreffend contrast!

De Voorvaderen hadden allen een open oog en koninklijke bezorgdheid voor de sterkte van muren en forten en het Koninklijke kind uit zijn bijzondere vreugde en kan zijn oog niet afwenden van de imitatievesïmg die de buurtcommissie bij de Keulsche Poort als versiering heeft opgericht. Heerlijke voorafbeelding van Uw heilzaam Bestuur en Uw vredige Regeering in den oorlogszwangeren, woeligen, komenden tijd, o, Gij Neerlands geëerbiedigde Landsvrouwe, onze Koningin !

Qp den Driesprong bij den ingang van Venlo's Villapark staat een forsch-uitgroeiende eik. Rondom zijn stam, staat op hardsteenen band een zwaar ijzeren hek in zeshoekvorm. In het midden van elk vlak van den zeshoek is een sierlijke W. gesmeed, waarboven een koningskroon met rijksappel en kruis. Op den laatsten Augustusdag van het jaar 1898 werd die eik daar geplant als een blijvende herinnering aan de troonsbestijging eener jonge Koningin. In 25 jaren is hij reeds uitgegroeid tot forschen stam en breede kruin. Symbool van kracht en standvastigheid moet hij de sterke gehechtheid vertolken van Valuas stede aan haar geliefde Vorstin. En om de liefde te verzinnebeelden, windt zich met jong-groene scheuten een roode roos rond zijn stam.

Heerlijk beeld van zachtheid en kracht van liefde en sterkte, gespaard door storm en tijd, moogt gij na weder 25 jaren daar staan met dubbel sterken stam en dubbel uitgegroeide kroon om op het gouden Jubelfeest van Haar, ter wier eere gij werdt geplant, des te krachtiger te getuigen van Venlo's trouw en Venlo's hulde, van Venlo's liefde en dankbaarheid ! O. WIDDERSHOVEN.

Sluiten