is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 29, 1923, no 3/4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijven van Requesens aan den drost van Kessel over de ruiterbenden van Schenk, 23 October 1574.

k) en erentfesten, onsen lieven besunderen Johan van

I f|l||y Wittenhorst, herren ter Horst, drosten slandts 1 IPiP/I van Kesse' un& bevelhebber der stadt Venloe. f> ^\ Don Lodewyck, etc.

Erentfeste, lieve besunder. Alzoe yetzunder etlicke gedeputeerde slandts van Kessel, alhier aengecommen, ons te kennen gheven hebben den groiten cost, onordinongen, terongh, verderft und schade, soe die ruyters des bevels van den ritmeestren Christoffel Schenck, vrijherren tho Tautenbergh, des Conincx onses genedichste liefsheeren goeden ondersaeten in dem voirscreve lande aendoen ende aenrichten, und men dan alhier is handelende met gemelten ritmeestren om affdanckongk gerurter syner ruyter ons verschende men nu corts sich des met hem wirdt vergelycken hebben, midlit tyt voer goedt aengesien, dat die selve ruyters voirtaen trecken (woe wy dan hen yetz schryven doen und bevelen) bist om die stadt Ercklens, daervut sy soe voel te balder vuyt den landed commen, twellick wy U. genediger gunstiger meynongh nyet sollen verhalden.

Datum Brussel den XXIII Octobris XVC L XXIIII.

Medegedeeld door J. K.

Papièrs d'Etat et de 1'audience te Brussel, Carton no. 1715.