is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 45 -

klein voelend tegenover dien hoogen steenklomp, dan nadert men dra onder oude boomen aan den noordkant, waar de ingang tot het slot zich bevindt, een kleiner intiemer gedeelte van bet huis. Een hooge dam, die reeds geruimen tijd geleden de plaats heeft ingenomen van een groote steenen brug met pont levis, waaronder door het maaswater stroomde van de slotgracht, die rondom het kasteel liep en waarvan aan den westkant nog een gedeelte over is, voert daar naar den binnenhof. Staande op dezen schuins oploopenden dijk en opziende naar het kasteel is een romantischer geheel welhaast niet denkbaar en moeilijk is een mooieren achtergrond voor ensceneering van een middeleeuwsch milieu te vinden. De forsche gothieke ingang met inkijk op een ruim verlicht binnenplein, waarnaast rechts een zware toren, thans spits afgedekt, links de hooge venstersin den onregelmatigen muur, dat alles geeft plotseling een beeld, dat den riddertijd terugroept, toen de heer van het slot nog geharnast uittrok, gevolgd door lansknechten en tros en de schoone van het kasteel onzichtbaar was, hoogstens van uit de hooge vensters hare gunsten liet wenschen. Hier kan men zich Romeo denken, die onder aan den dikken muur zijne minnarijen naar boven opzendt om Julia te zoeken en te werven.

Treedt men hier het kasteel binnen, dan ziet men direct, dat Hom in den eigenlijken zin geen kasteel is, maar een groote rondbouw, waarbinnen de behuizing van een aanzienlijk man is uitgegroeid en ook hier aanschouwt men weer de verschillende bouwstijlen, zonder liefde voor architectonisch geheel aaneengesmeed en aangepast op dezen uit de vlakte opgerezen hoogte. Want de verhevenheid, waarop men zich bevindt, wanneer men binnen het eigenlijke kasteel komt, is een kunstmatige heuvel, die in overoude tijden niet doelloos daar werd opgeworpen. Verhaald wordt daarom, dat de oorsprong van het slot zou terugloopen tot de eerste tijden na het Christendom, toen Drusus met zijne legioenen Noord-Europa ging exploiteeren en langs de romeinsche heirwegen naar de Eems trok. Een 50-tal romeinsche