Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 63 -

van den uitslag der verschillende processen. Voor hen, die daarover meer wenschen te weten, wordt naar de uitgebreide litteratuur, die daarvan bestaat verwezen,*) genoeg zij het, hier nog te vermelden, dat, toen het Weenercongres in 1814, weer orde moest gaan brengen in het verstoord Europa en een toestand wilde terugroepen, zooals deze kort vóór de groote revolutie had bestaan, ook de Hornernalatenschap een onderwerp van discussie heeft uitgemaakt Zij werd toen geabsorbeerd door het nieuw gevormde Koninkrijk der Nederlanden en vormt tot den huidigen dag, ondanks zijn min of meer zuidelijke relatiën met Luik, daarmede, als deel van de provincie Limburg, één geheel. Na 1648, toen te Munster de noordelijke Nederlanden los van Spanje kwamen, bleef Horn nog, wel eens waar, een centrum van locaal gezag onder de Luiksche bisschoppen, maar de burcht verloor veel van zijn importantie, toen die bisschoppen het gebied versnipperden door verkoop der heerlijkheden, die er onder ressorteerden en het verloor daardoor zelfs zijn reden van bestaan als vergaderplaats der stenden, tot in het midden der 18de eeuw een zoodanig verval intrad, dat er op Horn van den luister van de oude machtige Hornergravm niet veel meer over was gebleven dan bouwresten, die nog dienstbaar werden gemaakt voor boerenbedrijf. Sic transit gloria mundi. Uit dien tijd zijn er nog pachtcontracten over waarbij het slot als boerderij werd verhuurd en waaruit blijkt dat koe- en varkenstallen zich bevonden binnen de ommuring en op plaatsen, waar eertijds krijgsraad werd gehouden of de buit van een ridderrooftocht werd verdeeld.

*) i. Goethals en Wolters.

2 Historische und Genealogische Prüffungen etc. über die von Weylandt Herren Grafen Johann den III zu Horn festgestellte Successionsordnung. 1614.

3. Memoire et Receuil pour servir a 1'histoire du Comtc de Looz 1794.

4. Memoire touchant la Comté de Horn, een handschrift uit de 17de eeuw, dus contemporain.

Sluiten