Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 74 -

Hij verzoekt daarop de aandacht der leden voor het Jaarboek. Nu in beginsel besloten werd het Jaarboek — zooals tot nu toe — te laten drukken bij den Heer Claessens te Sittard, moet — om de hooge drukkosten — overwogen worden het plaatsen van advertenties op den omslag en de laatste pagina's. Na eenige discussie wordt daartoe besloten.

Daarna is aan de orde het bezoek van het Genootschap „Gelre" in Juni a.s. aan Roermond te brengen. Dit bezoek geschiedt op uitnoodiging van den Voorzitter, die in 1922 de gast was van Gelre bij de viering van het 50-jarig bestaan dier vereeniging. Na de heusche en gastvrije ontvangst daar genoten, meende de Voorzitter het Genootschap „Gelre" te mogen wijzen op den ouden band, die Gelderland vereenigt met Roermond als vroegere hoofdstad van het Overkwartier en een bezoek aan Roermond als doel van een excursie bij gelegenheid te mogen aanbevelen. Deze uitnoodiging werd aangenomen voor 1924 en nu dient deze vereeniging hoffelijk en waardig te worden gerecipieerd.

Burgemeester en Wethouders hebben reeds hunne medewerking toegezegd voor een officieele ontvangst ten stadhuize, die gevolgd kan worden door de bezichtiging van het Roermondsche stadhuis en de merkwaardige bekers en verdere bezienswaardigheden, die daar worden bewaard.

Over het verdere programma wordt een levendige discussie gevoerd ; door den Heer de Nerée wordt voorgesteld na een bezoek aan het Munster en de overige merkwaardige gebouwen te Roermond, de kasteelen te Horn en Hillenraed en het kerkje te Asselt ook een bezoek te brengen aan Geysteren. Het laatste bezoek wordt door den Heer van Beurden, die Geysteren kent, ontraden.

De conclusie is, dat het opmaken van een program wordt opgedragen aan een Commissie bestaande uit de Heeren Snackers, de Nerée en Leufkens, die de plannen verder zullen voorbereiden en uitwerken.

Bij de rondvraag vraagt Dr. van Gils of het Genootschap geen steun zou kunnen geven bij eventueelen herdruk

Sluiten