is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 117 —

Den 9 7ber 1709 Sr Arnoldt van Leeuwen tot Borger aengestelt ende vereydt en heeft voor de borgerschappe belooft te betalen twintigh pattaeons.

Den 20 Oct. 1710 Peter Bours schipper tot Borger aengenomen en vereydt en geeft voor de borgerschap viertigh rixdaelders by quitantie van den hr s. Boucholt gebleecken.

Den 25 Augusti 1713 Lina Minjon ende Maria Stevens eheluyden tot Borgeren aengenomen voor hun beyden alleen ende sullen de dry kinderen by hun tegenwoordich geacquireert daertoe geen recht hebben ende hebben gegeven voor de Borgerschap thien Rycxdaelders ende eenen eymer.

Den 9 July 1723 heeft een E. E. Magistraet de borgerschappe deser stadt vereert aen Maria Richel vuyt besondere rede van deselve daertoe gemoveert hebbende, welcke dyenvolgens den borgereedt in senatu heeft vuytgesworen.

Den 22 Xbris 1724 is Corstiaen Bitlo tot borger deser stadt aengenomen ende heeft den eedt daertoe staende in senatu vuytgeswoeren.

Den 23 April 1733 syn Jacobus Sprenger ende dessens huysvrouw Anna Maria Sephie tot borgeren deser stadt aengenomen ende heeft den voors Sprenger dyen volgens den eedt daertoe staende vuytgesworen ende voor de borgerschap betaelt eene pistole sullende hy alsnoch geven eenen lederen emmer.

Peter Dungelhoof is den 11 July 1735 tot borger deser stadt aengenomen ende heeft den eedt daertoe in senatu vuytgeswoeren ende heeft daervoor aen den Rentmeester deser stadt volgens quytantie betaelt ses pates ende Gerardus Hoese voor 2 Iedere eymers 2 pattcs.

Den 27 january 1736 is Hermanus Hagelman tot borger deser stadt aengenomen ende heeft den eedt daertoe staende in senatu vuytgesworen ende heeft de magistraet aen den selven mede voor dessens huysvr. Gerdruyt Neffer ende dochter oock genoemt Gerdruyt de borgerschappe om redenen gratis gegeven mits gevende twee Iedere eymers aen de stadt off twee patts daervoor ende tot het stellen van borghe vuytstell gegeven tot naerdere dispositie, oock