is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 132 —

doorhalingen en aanvullingen, waardoor het moeite kostte den juisten'tekst terug te vinden. Of b.v.b. in artikel 7 de zinsnede „onderbouw in den dijck" de juiste is, zou ik niet durven beslissen ; in verband met den geheelen tekst is het m.i. wel aannemelijk.

In z'n eigenaardigen vorm een duidelijk staaltje, hoe ook toen reeds alles op haren en snaren werd gezet om er voor te zorgen, dat de uitvoering van een werk naar den eisch geschiedde.

J. HUIJSMANS.

Conditiën mitt welcke de Erentf. Magistraet sal vuytgeven aen dien geenen den welcken voor den minsten prijs sal aennemen het maecken der brugge op den dijck op sijne costen mits de stadt de materialen ende hij aennemer de zandt alleenlick daertoe leeveren sal.

1.

Ierstelick sal dengeenen de welcken 't maecken van de brugge sal aennemen gehouden sijn te stellen (binnen 24 uren) suvvisante borge tot believen van den Erentf. Magistraet ende de brugge maecken volgens de modellen daervan synde.

2.

Indyen den aennemer de brugge volgens de modelle niet en soude maecken (ofte binnen 24 uren sufficante borgen stellen) soo sal de koste tot hermaeckinge van de voorsz. brugge tot laste van den aennemer en de borge wederom worden aengeteeckent, ende die geëmployeerde penningen tot voorsz. hermaeckinge der brugge sullen aende beloofde penningen worden afgetrocken.

4.

Die paelen sal den aennemer gehalden sijn te heyen (soo van brugge als vleugels) soo diep in den grondt (tot volcomrnen geneugen van den Hr. Borgemr,), als de selve