is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 30, 1924, no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 152 —

Knippenberg, Dr. H. H. Michael Smiets herdacht. XVII. 116.

, Bijdragen over de familie Knippenbergh. XVII. 246.

, De Franschen te Maastricht, 1792-1926. XVII. 318.

, Een vroom Venloosch

gebruik. XVIII. 157.

, Uit het Venloosch Gemeentearchief (over armwezen). XX. 157.

, Uit het Venloosch Gemeentearchief, (over aanbankelijkheidsbetuigingen aan het Belgisch Gouvernement. XX. 159.

, Een sermoen uit den

Patriottentijd. XXII. 48.

Krekelberg, G. Heeft Bisschop Hungerus onze streken ooit bezocht? XX. 242.

K , J. De Zuid-Lim-

burgsche familie Canis. XI. 271.

. , Beantwoordinge van vijf

gedruckte Exemplaaren, soo aen de Heerlijkheeden OudValkenborg, Schin op de Geul, Strucht en Schaesberg door den WelEdGestr. Heer Advocaet Fiscael der Hoogmogende Heeren Staatsch toegesonden sijn in 1789. XI. 288.

, Ordonnantie van den

Raedt van Braband, in 1682.

XI. 291.

— , Ordonnantie over de

Sepulturen in onze kercke van Valckenborgh. XII. 29.

Parochie Valkenburg.

XII. 59.

K , J. De pastorielan-

den van Valkenburg. XII. 61.

, Vergaederinge van de

gemeentenaeren, parochiaenen der Stad en Vrijheyt Valkenborgh. XII. 191.

, Iets over oude geslachten in Nederland, (naar onuitgegeven familiepapieren).

XIV. 3.

, Stuk betreffende den

slag bij Woeringen in 1288.

XV. 229.

, Uit de Nederlandsche

Provinciën, 10 Jan. 1557. XV. 232.

, Pachtvoorwaarden in de

17de en 18de eeuw. XVII.106.

, Raadsbesluiten van den

Raad te Nijmegen van 5Aug. 1630—8 Jan. 1662, rakende den Katholieken godsdienst. XVII. 220.

,Articuli reformationis or-

dinis praemonstratensis in Capitulo Lovanii, Februari die 15, 16, 17, 18, A° 1572 constituti. XVII. 238.

, Twee Maastrichtenaren

op den bisschoppelijken zetel van St. Pölten. XVII. 243.

, Schrijven van Reque-

sens aan den drost van Kessel over de ruiterbenden van Schenk, 230ctober 1574. XXIX. 50.

Lamberts Hurrelbrinck, Mr. L. H. J. De Scravendischen. VII. 236, 312.

, Heimwee. XXVII. 3.

, Een stem uit Limburg.

XXIX. 3e afl. 20.