Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 29 —

burgemeester en van Hub. Janssen wethouder zijn goede wegen gelegd, groote heidevelden ontgonnen, vele .age gronden ontwaterd, onder leiding van den Gemee°teopzichter Timmermann. De Raad der Gemeente heeft altijd een goed oor gehad voor dergelijke uitgaven en de aanleg van het dorp IJsselstein bewijst, dat Venray vooruit wil. De verdiensten van het Oud Kamerlid Jan Poels zijn algemeen bekend, zoodat wij daarover niet behoeven uit te weiden.

VENRAY, TOEVLUCHT DER VERDRUKTEN.

De abdij Binderen, gelegen buiten Helmond, werd in 1231 door Maria, dochter van Hendrik I, hertog van Brabant weduwe van Keizer Otto den vierden, gesticht.

Vijftien jaren te voren was de Munsterabdij van Roermond door Graaf Gerard van Nassau uit ruime beurs gesticht.

Beide abdijen volgden den regel van den H. Bernardus of dien van Citeaux.

Deze abdijen werden bestuurd door eene abdis, gesteund door eene priorin en onderpriorin. De procuratrix en keldermeesterse zorgden voor de tijdelijke zaken des kloosters^

In de abdij Binderen waren in 1571 19, in lbUd ö jonkvrouwen.

De abdij bleef tot 1618 bestaan. Toen kwamen de Staten van Holland en zonder op eigendomsrechten te letten, zonder rekening te houden met de gevoelens der bevolking, annexeerden zij alle Roomsche gestichten met inbegrip van alle kerken, kapellen en kapelletjes.

De Noord brabantsche bevolking zou met geweld in de richting der nieuwe leer, welke tot Staatsgodsdienst uitgeroepen was, gedwongen worden door een leger van predikanten, schoolmeesters, vorsten en schouten. De koppige Brabanders moesten daar niets van hebben en honderdvijftig jaar vervolging, dwang en tirannie hebben niets uitgehaald

De Brabander heeft zijn goed, oud katholiek geloof rein bewaard.

Men begon dus in Binderen met de nonnen uit te

Sluiten