Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 37 -

Bovendien was hij eerst daarbij zielzorger en had veie biechtelingen, terwijl de regeling van een groote bibliotheek ook veel tijd van hem vroeg. Van deze beide laatste ambten werd hij echter door zijne oversten ontheven, om hem geheel en al aan zijn grooten en geleerden arbeid te laten.

Hij overwerkte zich, werd ziek, maar zijn ijver verflauwde daardoor niet. Zoodra hij weer eenigszins hersteld was, ging hij in zijn leuningstoel zitten en begon weer te arbeiden. Henschenius was daarbij zeer vroom, ootmoedig en vol ijver voor den dienst Gods. Zijn leerling en medewerker Daniël v. Papenbroeck geb. 17/3 1628 te Antwerpen + 28 Juni 1740, herdacht hem in den Vllen band van Mei der Acta Sanctorum. (Hergenr. Kirchenl. bl. 1779).

Venraij heeft den geleerden inboorling willen eeren. Op de Steenen pomp in de Groote Straat van Venraij bij het plein stond vroeger een steenen beeldje van Henschenius. In 1867 richtte men een standbeeld op uit vrijwillige bijdragen der geestelijkheid en der burgerij.

Maar de steen verweerde en men deed een nieuw vervaardigen uit beter materiaal met het opschrift: Godefrido Hensehenio Venradii dato 21 Januarii 1600, Antverpiae vita functo 11 Septembris 1681, ingenio, diligentia, doctrina, vitae sanctitate praestantissimus Societatis Jesu ac Collegii Bollandiani ornamento et lumini altero post saecula elapso cives memores posuere.

Ter eere van Godefridus Henschenius, geboren te Venraij 21 Januari 1600 — overleden te Antwerpen den Hen September 1681 — uitschitterend door vernuft, werkkracht, wetenschap en heiligen levenswandel — sieraad en licht der Sociëteit van Jezus en van het Bollandisten collegie — richtten in het tweede eeuwjaar na zijn dood de burgers dit gedenkteeken op.

DEN RECHTEN OORSPRONCK V. JHERUSALEM DE STICHTING.

"Wie nu de statige gebouwen in de uitgestrekte tuinen bij de monumentale Venraijsche parochiekerk ziet liggen,

Sluiten