is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 42" —

Voornemens naar Venray te trekken, maar kreeg aanzoek, om naar het adellijk klooster Grevendael of Nieuwklooster bij Asperden aan de Niers als capelaan te komen wonen. Daar was hij aanbevolen om zijn deugdzaam leven en zijn kennis.

Hij nam dit beroep aan en vond er veel goeds, maar ook vele gebreken. In hoofdzaak, dat men op Nieuwklooster de heilige armoede niet betrachtte, maar buiten oorlof der abdisse heimelijk eigendom had ; dat men zeer voor de vrijheid was, veel met wereldsche lieden omging. Daartegen preekte hij; hij wilde de nonnen tot den eenvoud des harten terug brengen en de drie geloften-doen onderhouden.

„Maar, vrouwenlude en sijn niet lichtelick aftetrecken van heuren gevoelen ende staen seer op eijgen wil, dat welck groete twiedracht onder hen maackt en ongeestelickheijt, als men vint in velen cloesters. Ende als men niet halt, wat Godt gelovet is, soe vergeet men Godt weder."

En toen wendde zich de „glorieuse prediker" van het adellijke Nieuwclooster af en hoorde de stem der arme maagden van Venray.

Hij ging daarheen en hield een schoone toespraak. Daarna vielen de susterkens op haar knieën en verzochten hem om Gods wil haar herder te willen zijn.

Ook de stichters Goert van Voerle en Sibe Henselmans baden hem de zusterkens te willen leiden.

Heer Heinrick zag haar groote armoede aan en hun slecht kloosterken en zijn hart werd dan met medelijden bewogen. Hij wilde hen dit niet weigeren. Maar eerst moest hij oorlof van den Bisschop van Luik hebben.

De zusters waren bitter arm, want zij hadden slechts vier messen op tafel, die omgingen bij 't eten. Zij dronken water, omdat zij zelfs geen „scherbier" of dun bier, den volksdrank der armen hadden, zij aten haar brood zonder vet of smout en hun moes met een spaander of een besneden houtje. Zij misten nog het noodige huisraad.

Men overlegde nu, dat men zich zou wenden tot Willem van Vlodrop, den erfvoogd van Roermond, tot Goert van