is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 1/2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Limburgsche gebruiken.

Onlangs zag ik in een bioscoop onder „Journaal" of anderen titel eene weergave van het Oud-Venloosch gebruik om Sinter Merte te vieren, en ik heb mij er aan geërgerd, hoe dat werd voorgesteld. Of het gebruik, zooals het in mijne jeugd werd gevierd, moet wel erg ontaard zijn, ofwel heeft de opnemer, of beter nog hebben zij, die daarbij geposeerd hebben, er maar wat van gemaakt. Het had alles van de tegenwoordige wijze, waarop Sinter Klaas zijne intrede doet in school of gezin, maar niets van wat wij het mooiste vonden op 11 November, als de geheele familie, meiden en knechts incluis, werden geroepen om mee te doen. Dan werd midden in de kamer, waaruit zooveel mogelijk alle meubelen, die maar zouden kunnen hinderen, werden verwijderd of aan den kant gezet, eene kaars geplaatst; deze werd aangestoken, daaromheen klonk dan vroolijk en blij het beroemde „Sinter Mertes Veugelke" somtijds afgewisseld door „Vandaag is et Sinter Merte en mörge Sinter Krukke, dan komme die gooje herte, die hadde zoe gaer ein stukske, ein houtje (hultje) of ein turfke, ein Sinter Mertes kurfke" enz. Alles danste dan rond de kaars, tot dat Sinter Merte in hoogst eigen persoon den avond met Zijne Hooge tegenwoordigheid vereeren kwam, en die had dan de aardigheid allen, maar vooral den diksten, te bevelen over het kaarsje heen te springen, zonder dat het werd uitgedoofd.

Sinter Merte vermaande dan ook wel eens de stoute kleine en groote kinderen, maar ten slotte beval hij toch zijne goede gaven rond te strooien, en dan was het een „grabbele", waar ieder pret in had.

Juist dat schoonste nummer van het program, dat kaarsje springen en dat grabbelen — althans uit vroeger dagen — miste ik zeer tot mijnen spijt, en daarom vond ik de vertooning, die ook nog in ander opzicht niet zóó was, als ik mij die herinnerde, niet wat zij had moeten zijn.

Ik zou het zonde en jammer vinden — als het zoo was — dat het oude gebruik dermate ontaard is, zeker-