is toegevoegd aan uw favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 101 —

dat in 1908 begonnen, reeds aan zoovelen werk en brood verschafte en dat sindsdien telken jare met kracht werd voortgezet en uitgebreid. Steeds heeft wethouder Janssen in dit alles een werkzaam aandeel gehad en ook thans nog is hij, ondanks zijn vrij hoogen leeftijd, nog met hart en ziel de zaak der ontginningen toegedaan en laat niet gaarne een gelegenheid voorbijgaan, om van zijn warme belangstelling in dezen te doen blijken. Geen wonder, dat ook op dezen „Boomplantdag" de wethouder tegenwoordig was, nu tevens als plaatsvervanger van den Edelachtb. heer burgemeester, die door ziekte verhinderd was. Nadat de leerlingen der drie hoogste leerjaren der 0. L. School te Merselo, onder geleide van het Hoofd der school op het terrein waren aangekomen, werden zij achtereenvolgens toegesproken door wethouder Janssen en den heer Min. Beiden wezen de kinderen op de beteekenis van dezen dag en gaven het doel aan, dat men er mee bereiken wilde. Met genoegen mochten ze constateeren, dat de Merselosche jeugd, wat baldadigheid en vernielzucht betreft, geen reden tot klagen gaf en spraken daarom de hoop uit dat het werk, waarvoor zij hier waren samengekomen, er het zijne toe zou bijdragen, dat de goede gezindheid der kinderen ten opzichte van dier en plant in de natuur zou behouden blijven, ook en vooral wanneer ze de school reeds zouden hebben verlaten. Nadat ook het hoofd der school, de heer Jaspers, met een kort woord verklaard had, waarom hij zoo gaarne tot het houden van dezen Boomplantdag zijn medewerking had verleend, werd met het poten een aanvang gemaakt. Een lust was het te zien, hoe meisjes en jongens beiden zich beijverden de aanwijzingen van den heer Min zoo nauwkeurig mogelijk op te volgen, opdat het door hem of haar geplante boompje toch maar goed zou groeien. De mededeeling, dat aan eiken boom een plaatje met hun naam zou werden bevestigd, verhoogde den lust en den ijver natuurlijk niet weinig. Na een uurtje aangenaam bezig te zijn geweest, was het werk afgeloopen en kon aan huiswaarts-keeren worden gedacht. Maar eerst wachtte den kinderen nog 'n aangename verrassing.