is toegevoegd aan je favorieten.

Limburg's jaarboek jrg 31, 1925, no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 126 —

In het geheel heeft de vereeniging reeds 12 boerderijen gesticht. Behalve deze bezit zij nog 110 H.A. dennenbosch en hakhout en ongeveer 90 H.A. woesten grond, die nog op ontginning wacht.

Het aantal leden-aandeelhouders bedraagt 302.

Besloten werd over 1924 een dividend ad 41/2 °/o mt te keeren.

De vereeniging heeft de reserve weten op te voeren tot f. 21.500.

Mededeeling aan de Leden.

Voor de voorgenomen excursie naar Aken hebben de Leden veel minder geestdrift getoond dan het Hoofdbestuur had verwacht. Slechts een 17-tal hebben hun instemming betuigd, welk getal te gering wordt geacht, zoodat wij gemeend hebben van dat uitstapje te moeten afzien.

DE VOORZITTER.