Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQ OVER VERBRANDINGEN,

Ik ben zeker overtuigd, dat alle ongelukkigen, welke, door bet vuurvatten der klecderen, een offer des doods zijn geworden, nog redding hadden kunnen bekomen, indien zij de voorfchriftcn, welke hier nader zullen worden opgegeven, hadden opgevolgd.

Ik bid daarom allen menfehenvrienden dringend, om, door het verfpreiden van dit kleine opftel, het hunne, ter algemeene bekendmaking dezer manier van genezing en ter overtuiging van derzelver uitmuntende nuttigheid, zoo veel mogelijk, bij te dragen. Het zal mij de aangenaamfte belooning zijn, iets tot verftopping der menigvuldige bronnen van menfcheUjke ellende, door de aanbeveling van dit middel, te hebben toegebragt.

Ik heb tevens, de tot dus verre zoo fchraal voorgedragene lesfen over verbrandingen uitvoeriger, grondiger en met opzigt tot de nieuwfte ontdekkingen, ten aanzien van ontftefcjngea door het branden voor te dragen, en geef dezelve aan deskundigen en aan de ervaring te? beproeving over.

ï. ?wt^1

VROEVEN TEN AANZIEN VAN DE WERKING VAN het KOUDE WATER bij HET BRANDEN.

Ecrjlc Proef.

Des morgens ten 9 ure, begoot ik den regter achterpoot eener kar met kokend water, en brandde aan den linker eene vijf lijn breede en acht lijn lange plek, van welke de haren waren afgefneden, met een door en door gloeijend ijzer, zoodat er eene brandkorst ontftond. Door het kokende water werden, in een oogenblik, de haren los en weggevaagd en de huid zeer rood. De kat, wier voorfte pooten zamengebonden en aan eene plank vastgemaakt waren, werd nu met de achterpooten in een groot vat met 10 graden reaum. koud water gehangen, en, tot des namiddags ten 6 ure, daarin gelaten. De roodheid van de huid was verdwenen en er was geen blijk van bladder of kwetfing aan

de@

Sluiten