is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en het middel om dezelve te genezen. 1?

terug. Gedurende den ganfehen tijd van vijf uren veranderde-ik flechts eenmaal van water; want daar delucht der kamer, waarin ik mij bevond, flechts 12 gr. reaum. warmte had, zoo werd het water door de lucht niet verwarmd. Ten 12 ure ging ik aan tafel, bezocht des namiddags verfcheidene zieken, en de vinger bleef fteeds zonder pijn; maar ik moest volftrekt vermijden, warme voorwerpen, bijzonder dierlijke of menfchelijke, b. v. handen, aan te raken. De 'kuur was geëindigd,' en de brandkorst viel, met achterlating van eene nieuwe bovenhuid, zonder ettering, af.

Elfde Proef.

Deze proef had ik, eenigen tijd te voren , met een en hetzelfde gevolg genomen. Maar tegen den avond noodzaakte mij de hulp bij eene kraamvrouw mijne handen fterk te gebruiken; daardoor geraakte de gebrande plaats in eene, offchoon geringe, pijnlooze ontftekmg en er vormde zich reeds den volgenden dag vocht& en eenige etter. Hoewel ik nu niets anders dan een droog verband gebruikte, zoo heelde de wond evenwel na verloop van acht dagen.

(Het Vervolg Meraa.y

soi.on en thales; of over het geluk van den ECHT.

{Fragment eener Zamenfpraak.y

SoloN. Nog altijd befiuiteloos, thales! — Een wijs man kan 'lang wankelen en twijfelen, maar eindelijk moet zijn befluit vast genomen worden. Indien twijfel eeuwig twijfel blijft, verdient men den naam van

eenen wijzen niet meer Het is her voorregt van

den man van geest, door befluiteloosheid eindelijk vast

meng. l817. no. i. B t*