is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 levensberigt van mr. johan meerman.

gébruik vnn de openbare lesfen der Hoogleeraren, sÉtchow over de Historie der Rcgtsgeleerdheid, gatterfr over de Algemeenc Gefchiedenisfen, achknwall over de Staats-Historie van Europa cn de Statistiek, putter over de Historie en het Staatsregt van het Duitfche Rijk; ook onttrok hij zich niet aan het bijwonen der lesfen, welke, door heyne , dietz en hamberoer, over de Oudheidkunde, op de openbare Bibliotheek gehouden werden. Bovendien .kreeg hij een bijzonder onderwijs, of door iemand der Hoogleeraren, of door anderen, in de Spaanfche cn Italiaanfche talen, waarvan de kennis hem in den meer gevorderden leeftijd bij uitftek te ftade gekomen is. De 'inwoning bij den Ridder MICHACLis en het gemeenzaam verkeer met hem, gedurende anderhalf jaar, waren zeer dienftig om aan de weetgierigheid van zulken huisgenoot in meer dan één opzigt te voldoen. Hij verzuimde niet een naarftig gebruik te maken van de openbare Bibliotheek, zoo rijk hl alle fóorten van oude en nieuwe werken; en dit kon hij te gemakkelijker doen, omdat de begeerde boeken uit dezelve in zijn ftudeervertrok bezorgd werden. Eer hij Göttingen verliet, nam. hij de gelegenheid waar, om Cas/el, Carhhaven, Coryeij, Hóxter, Pijrmont en meer andere ftedeó te bezoeken, en hare merkwaardigheden te gaan zien.

Na een' zeldzamen fchat van taalkunde en veelvuldige wetenfebappen te Leipzig en Göttingen opgezameld te hebben, keerde hij, ov<.r Paderborn, Ipenburen en Bcnthem, naar zijn Vaderland terug. Hier vond hij zijne waarde ouders in het leven, doch zijnen vader in een* zwakken toeftand: met wien hij echter nog kon bezoeken de heerlijkheden Dalem en Vuren, welke, in hét begin des jaars -,771 , van den Graaf van bijlant aangekocht waren. Met alle liefde zou de zoon zijnen vader verzeld hebben naar Aken, werwaarts de vader zich begaf tot herfklling van zijne kwijnende gezondheid door het gebruik der wateren; maar het ontwerp, door den Heer meerman gemaakt, om zijnen zoon de Letteroefeningen te Leyden, in Herfstmaand te laten voortzetten, heeft dit verhinderd. In het midden van Wintermaand 1771, ontnam de dood aan onzen meerman den besten vader, tor wiens roemvolle nagedachtenis hij een kostbaar gedenkteeken, in de Pieterskerk te Leyden , deed oprigten, /olgens de teekening van den Heer

Grif-