is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 1

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

4° IETS O VEE. DE CHINEZEN,

anderaardfche dingen heeft, en dat het mogeüSk ;« door middel van het berekenen der omwentelingen van de Herren, en door het waarnemen van derzelver af wisfelende verfchijningen, de memcheliike lotgevallen te voorzeggen. Zij zijn weinig met de Meetkunst bekend en hunne Rekenkunst is werktuigelijk, waardoor al hun' ue berekeningen foei en nauwkeurig zijn. Zij verftaï zeer weinig van de Stuurmanskunst, offchoon zij zoo

Sf tnf? m vaar£en in ,UIn knd hebben, dat bijna alle handel te water gefchiedt. In de fraaijê Letteren zijn de Chinezen zeer verre ten achter. Hunne Gerees kunst is Pijnlijk.en wreed, en de Heelkunst moet altijd" onbedindend brj hen blijven, omdat zij eenen groote» affchrik van de Ontleedkunst hebben; maar het kan nS anaers ol de Landbouw moet grootelijks in eere worden gehouden brj een volk, welks Keizer met eigene hand een Ituk gronds beploegt, ten bewijze van de hooge achting, welke hij voor die kunst gevoelt,

Zachtmoedigheid en ©nderwérpfag waren eertiids eiVen aardige hoedanigheden van de Chinezen; thans eefter worden zij gewoonlijk door de Europeanen befchuldied met geveinsdheid in hunne gedragingen, die, naar men zegt, minder beftuurd worden door zedelijkheid dan aoor vrees. Zij zijn aan het fpel zeer overgegeven, en hebben eene buitenfporige zucht tot gastmalen en tooneelvertooningcn; cn fchoon zij zich gelaten, alsof zij het gebruis van geestrijke dranken voor verboden achten ; zijn zy meuemin in het geheim tarroiin-c drirkbroeuers. Zij hebben iets deftigs en houden veel van phgtplegingen, ook fpreken zij van zich zeiven zelden m eigenlijke bewoordingen.

Eer Chinezen liefde tot de dieren maakt eenen hoofdtrek uit in hun karakter. Sommen geMs ontzien zij met, om het leven los te koopen. van dieren, die naar de ilagtoank gebfagt en tot voelfel beftemd worden ■ ja, zy ngten jaarlijks eenmaal een gastmaal aan voor de vliegen,, die in hun huis zijn; dit heiraat uit melk en imker , in groote platte fchotels op den grond of op tareis gezet. Wanneer zij naar buiten wandelen, nemen zij dikwijls een zak rijst met zich onder een arm mede, en. blijven bij eiken mierenhoop fflhlaan, om dit hun gelief Koosde graan aan deze naarilige diertjes uit te dtclen.

HET