is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e4

ÖVER VERBRANDINGEN ,

ik bij een, in de laatfte ftuiptrekkingen liggend, pas geboren kind van drie dagen oud geroepen. Bij onderzoek Van hetzelve vond ik het, over het ganfche ligchaam, zeer rood; enkel hoofd en knieën uitgezonderd. De opperhuid was van het ganfche ligchaam losgerukt, liet zich heen- en wederfchuiven, en had zich, achter op den rug en het kruis, in eenen zak uitgezet, die met , doorzigtige lympha aangevuld was. Na onderzocht te hebben, wat er eigenlijk met het kind .was voorgevallen, verhaalde mij de moeder het volgende: de vroedvrouw had het kind den vorigen avond ten 5 ure gebaad, en, op haar (der moeder) verzoek, het badwater nog eenmaal met de ellebogen onderzocht, of het niet te warm ware ; had daarop het kind zoo in het bad gezet, dat het hoofdje op hare hand fteunde en de knieën, wegens de buiging dtr voeten, boven uitftaken. Het kind'was in het bad en naderhand onrustig geweest, had, den ganlchen nacht door, gekermd, en dezen morgen, bij naauwkeuriger onderzoek, had zich het kind in dezen toeftand bevonden. Een paar uren na het bad had men insgelijks onderzoek gedaan, maar niets aan het ligchaam ontdekt, dan eenige roodheid. Uit alles bleek ïdaar, dat dit eene verbranding was, welke door te warm badwater veroorzaakt werd; want enkel de deelen, die buiten het water geweest waren, bevonden zich ongefchonden, en achter de knieën was naauwkeurig, volgens eene lijn, die de watervlakte affneed, de kwetfuur afgebakend. Het geval moest aan de Overheid worden bekend gemaakt, en de vroedvrouw werd, voor eenen tijd lang, in haar ambt gefchorst.

Ter verklaring van dit verfchijnfel moet worden opgé. merkt, dat de moeder des kinds eene ten uiterfte teedere, Zwakkelijke blonde was, die roode haren en den bekenden gevoeligen kherachtigen aanleg had. Hare beide oudfte kinderen waren van hetzelfde ligchaamsgeilel en hadden in hunne eerfte kindsheid zeer ligt wonden gekregen. De huid van dit pas geboren kind was daarom ten «iterfte teeder en prikkelbaar. Daarbij kwam, dat de vroedvrouw in den naam ftond van gaarne een glaasje te drinken. Het kan daarom ligt het geval geweest zijn, dat, door het voorafgaande gebruik van dezen verdoovend werkenden drank, het gevoel harer handen en armen verftompt was geworden, zoodat zij den eenigzins

hoo-