is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSBERIGT VAN MR. JOHAN MEERMAN» 89

wegens haren inhoud, omdat zij in het jaar 1809 voor ibmmigen beleedigend _kon fchijnen. Zij v, aren niettemin door velen met een bijzonder genoegen aangehoord,

Pveeds vroeger had de onvermoeide man ,.een ontwerp gemaakt, om van tijd tot tijd uit te geven Jaarboeken der Wetenfehappen en Kunften in het Koningrijk Holland, waarin alles zou moeten vermeld worden, wa^ in die beide vakken in dit land verrigt was, met inachneming der meest mogelijke onpartijdigheid. Het ontwerp werd goedgekeurd; maar zekere bedenkingen, ledcrt opecrezen, vertraagden de uitvoering. Die bedenkingen opgeruimd zijnde, en de Wetenfehappen met de Kunfkn onder één opzigt vereenigd wordende, kreeg het vverfe zijnen voortgang. Hij verkoos bekwame lieden in de verfchillende vakken, die hem de behulpza e hand bieden zouden; al het medegedeelde overzag hij met oplettendheid; en hij zelf fchreef vele berigten en beoordeelingen, altijd met die voorzigtigheid, welke den man van kunde en fmaak, zoo wel als van befchaafdheid en zachtzinnigheid kenmerkt. Het eerfte gedeelte van die Jaarboeken, loopeade over de zeven laatfte maanden van 1806, kwam eerst in 1809 te voorfchijn, maar werd in het volgende jaar fpoedig gevolgd door het tweede Ueel der Jaarboeken, gaande over het gehele jaar 1807. Dit Werk vond over het algemeen de goedkeuring der lezeren, hoezeer anders in denkwijze verfchillende. Dan, de veranderde om handigheden van ons Vaderland hebben den voortgang van deze nuttige onderneming doen ophouden.

Een zamenloop van ambtsbezigheden verhinderde den arbeidzamen meerman niet, in ''iet jaar 18to op te Hellen , en in het Inftituüt te Amfierdam voor te lezen eene Verhandeling over chiustiaan den II, Koning van Denemarken, en de betrekkingen van dien Vorst tot de Nederlanden. Jammer is het, dat zij tot nu toe ongedrukt is blijven liggen.

Nadat hij in de Haagfche en Leydfche Genootfchappen in 1811 had voorgelezen zijne Verhandeling over de eerfte reize van Czaar peter den I, vooral in Holland, kwam dezelve in het licht, eerst in het Nederduitsch, naderhand te Parijs (*) in het Fransch ; maar hier hadden

de

(*) Discours ftir Ie premier voyage du Pietre le Grand, Ar tout en Hollande.

F5