is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 2

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9* de gast in zijn eigen huis.

fterk , ruw en bijna in eenen ftaat van volftrekte wildheid. Zij hebben _ geenen bepaalden Godsdienst; zijn ongeduldig, twistziek, en wraakgierig, zonder eenigen bepaalden vorm van Staatsregering noch eenig pJaatfeÜjk Beftuur in het geheele land.

HE GAST IN ZIJN EIGEN HUIS.

Een Officier, ten jare 1814 in Frankrijk ingekwartierd zijnde in een kasteel hetwelk tot de bij emigratie. verlatene goederen behoord had, vraagde, aan tafel zittende, aan den Heer des huizes, of hij geen' beteren wijn had dan hij thans liet voordienen. De Gastheer vond deze vraag vreemd, doch zeide dat hij den besten

wijn deed infchenken. „ Gij vergist u Mijnheer"

zeide de Officier — „ ik zal u toonen, dat gij nog beteren wijn hebt." De Gastheer gaf hierover zijne verwondering te kennen, en verzekerde, dat hij geen' beteren wijn had. „ Wel nu " — zeide de Officier — „ geef mij twee uwer bedienden mede naar den kelder, en ik zal u toonen, dat ik gelijk heb." Hij ging werkelijk in den kekier, en liet aldaar een muurwerk doorbreken waarachter men een vat vond, hetwelk, zoo als men ftraks zien zal, in geen vijf en twintig jaren open geweest was. H'eruit liet de Officier wijn tappen, en bragt denzelven den Gastheer toe. Deze was buitengemeen verwonderd; doch de Officier deed zijne verwondering weldra ophouden, daar hij hem zeide: „Mijnheer! het kasteel, thans door u bezeten, is mijn wettig eigendom; de vlugt alleen kon mij van de revolutionaire moordbijl bevrijden; mijne goederen werden onwettig verbeurd verklaard; thans kom ik terug, en deze onwettigheid zie ik thans wettig verklaard; dit echter, troost mij, dat ik de eer niet verloren heb maar met francois I mag zeggen: Tout est ■perdu fors fhonneur.

Deze Anekdote herinnert ons zekere vraag en antwoord, hetwelk tijdens den vrede van Aken overal werd aangeplakt, en te vinden is in de Keurdichten,

Ter.