Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t)8 over den voortgang van het christendom.

De uit geest en dier gevormde mensch laat zich over het algemeen meer door de uitwendige zinnen beheerfchen, dan door zijn zedelijk gevoel. Weinigen, in vergelijking der overigen, gevoelen hunne yenvantfchap met god en de reine geestenwereld. Weinigen, dus, in vergelijking der overigen, ontiluiten hun verftand voor de zuivere kennis, en hun hart voor de remfte zedelijke aandoeningen. En deze weinigen, zijn alleen gefchikt om in het rijk der waarheid, als edele burgers , te verkeeren. De tegenwoordig toenemende volks, verlichting bevordert deze geichiktheid. Ja, mijn Vriend! in fpijt van alle fchijnbare vervalfcïiing, neemt het echte Christendom heden toe in kracht en onbevlekte zuiverheid. Verblijd u, en verwacht mee geduld. Jezus vergelijkt zijn rijk niet bij 'eenen wonderboom , die m éenen dag opfchiet en fchaduw geeft, maar bij het klemfte der zaden, dat in den grond ontkiemt, vaste wortelen fchiet, en allengs opwast tot den fclioonften, lommerrijkikn boom.

De Christenleeraar, van wien ik u Iprak, nam ook de fchoone, leerzame gelijkenis van jezus — de zaadzaaijer namelijk — tot den grond van zijne verdedigende behandeling. Ook jezus tijdgenooten verwonderden zich reeds, omdat zijne leer niet meer aanhangers maakte. Het is waar, eene talrijke fchaar volgde hem; doch waaruit beftond deze? Uit de Leeraren of Schriftonderwijzers ? uit de aanzienlijke Farizcërs, of uit praal en weelde beminnende Sadduceërs? Neen: door alle dezen werd jezus gehaat en veracht, want hij ontmaskerde de huichelarij; hij fprak, zonder woordenpraal, tot het gezonde verftand; zijne afkomst had in hun oog niets geheimzinnigs, en 'hij verkeerde met bekende zondaren, 'intusfehen was de hem volgende fchaar met veel beter. Velen volgden hem, om hunne nieuwsgierigheid te bevredigen, om hem wonderen — die zij aan de magt van geesten, met welke jezus een verbond had gemaakt, toefchreven — te zien doen, om die wijd en zijd te verhalen. Anderen volgden hem int begeerte tot werkeloosheid, en Hechts weinigen befchouwden hem als den beloofden Mesfias. Intusfchen overtuigde hij deze weinigen, dat hij waarlijk in de wereld gekomen was, om de menfehen, van alle twijfelingen, van alle dwalingen, en llavernij aan zinnelijkheid en driften te verlosten. Ja hij overtuigde deze weinigen,

dat

Sluiten