is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoo over verbrandingen,

nader, ook over onze verpügting, om onze vatbaarheid voor jezus leer of Koningrijk, op alle mogelijke wijze, te bevorderen._ Met de hartelijke bede, dus, dat bet rijk van god zich moge uitbreiden, noem ik mij

Uwe opregte Vriendin.

over verbrandingen, en het eenige zekere middel, om dezelve, in wat graad ook, spoedig en zonder pijn te genezen.

Van den Heer k. h. dzondi, Hoogleeraar in de Genees- en Heelkunde te Halle.

(Vervolg van Bladz. 66.) IV.

over de tijdperken der brand ontsteking.

De ontfteking' van verbranding heeft hare drie tijdperken , gelijk elke andere ontfteking, indien zij haar volle beloop heeft; want een tijdvak van predispofitie of voorgefchiktheid vindt, dit fpreekt van zelf, bij deze ontfteking volftrekt geene plaats. Buitendien behoort dit ook niet tot de natuur en het beloop der ontftekingen, even zoo min als het tijdvak van genezing; offchoon niet te loochenen is, dat de Arts dikwijls beide moet in achtnemen.

Eerfte Tijdperk.

Het eerfte tijdperk is het phlogistifche, dat van den bloei, aanwas of prikkeling, waarin de door de hevige uitzet-