is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

**• OVER VERBRANDINGEN ,

Wijft, gewoonlijk als zoogenaamde ontftekings koorts door drie tijdperken verloopt, en bij ontoereikende hulp in deze gevallen dikwijls reeds in het eerfte tijdvak m de eeilte zeven dagen — doodelijk wordt.

Tweede Tijdperk.

Het tweede tijdperk van elke ontfteking, en dus ook dit, is de plastifc/ie, of die der riipinq van het voortbrengfel. In dit tweede tijdvak zonderen de, door de hevige prikkeling ongeregeld gewekte, plastifche vaten een tegennatuurlijk vocht, als gewrocht der verbranding, af, hetwelk, in den aanvang van hetzelve in eene heldere vlociftof, fenim 0f lympha, beftaat, maar in het vervolg, naar de verfcheidenheid der ontftokene organen, deels etter, deels plastifche lympha, deels flijm, enz. kan zijn; bij dieper gaande verbrandingen echter fteeds etter is. De lympha , als een nog onrijp gewrocht dezer ontfteking, ontftaat vroeger dan de etter, geheel gelijkvormig aan den groei &der planten, wier voonbrengfels aanvankelijk ook in eenen onvolmaakter toeftand verfebijnen. De vorming van lympha is bij eenen minderen graad van prikkeling dikwijls het emde der ganfche ontfteking. In dit geval nad de ongeregelde prikkeling te korten duur, om de ontfteking ter voleinding des verloops en van het gewrocht te leiden; zij bleef dus midden in de vorming der vrucht ftaan, en deze viel, als het ware, onrijp .at uit gebrek aan vocdfel of prikkeling. Want de ontfteking kan flechts zoo lang duren als de prikkeling of de door dezelve bewerkte wederwerking duurt. Is rm de verbranding zoo hevig, dat de prikkeling verscheidene dagen voortduurt, zoo ontftaat er, tusfehen oen derden en zevenden of negenden dag etter, fteeds naar dat cte prikkeling hevig en het organismus werk™..,1S- üezc ettervorming is gewoonlijk nog met rijkelijke affcheiding van lympha verknocht.'

'De lengte van het tweede tijdperk, indien het ziin regelmatig beloop heeft en de groote gekwetfte oppervlakte geencn fangeren tijd , tot het aangroeijen van de huid, behoeft, ,s driemaal zeven of n'gen dagen; in weiken tijd het likteeken zich zet en de vorming Van de drooge korst, als de kunst dezelve niet verhindert, ;gei.cmcd is.

Vm