is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 3

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET MIDDEL OM. DEZELVE TE GENEZEN. 10?

VI.

DOELMATIGE GENEESWIJZE DER VERBRANDINGEN.

De natuur zelve en het inftinkt leiden ons tot gebruikmaking van het eenige doclmatigüe middel, hetwelk 'tijdig en naar behooren aangewend, in eiken Sraad' der verbranding — indien anders menfchelijke hulp mogelijk is — dezelve op de volmaaktlte wijs aanbrengt. Geen kruid, geen metaal bevat het en in geenc apotheek wordt het bereid. De grootc natuur zelve geeft het ons, met eene milddadige hand en m elk jaargetijde, m eene toereikende maat, met en zonder voertuig, in alle graden en trappen. DesMfs wezenlijk bertaan is wel nog niet eens bewezen en buiten allen twijfel gefield, maar het werkt onafgebroken en krachtiger dan eenig middel uit de apotheek, en heeft deszelfs voortreffelijke geneeskrachten, bijzonder ook m de krijgspest der jongfte tijden, op het heerlijkfte aan den dag gelegd. In waarheid, het is merkwaardig en onbegrijpelijk, hoe men een middel, hetwelk zich ons, als het ware, opdringt, en waartoe ons het inftinkt leidt, tot dus verre zoo. wéinig overeenkomftig deszelfs wezenlijke waarde en voortreffelijkheid heeft kunnen fchatten. Het is

De Koude,

De koepokken, het kwikzilver en de kina werken niet zoo algemeen en zonder uitzondering tegen de pokken, de venusziekte en de koorts, als de koude tegen verbrandingen. Uc koude, in eenen toereikend hoogen «raad en gepaste voertuigen tijdig en lang genoeg aangewend, is van eene zoo algemeen krachtige werking, dat zij alle plaatfelijke en algemeene gevolgen en werkingen der hitte — volkomene desorganifatien alleen uitgezonderd •— fpoedig doet ophouden, en, binnen den tijd van eenige uren, volkomene genezing en gevaarloosheid te wege brengen kan.

Nu heeft men, wel is waar, de koude reeds dikwijls, als huismiddel, bij mindere graden der verbranding aangewend, en men wendt dezelve nog aan , b. v. fijngemaakte aardappelen, zuurkool, aarde, enz., ja zelfs de door Artfen aangeprezene middelen, b. v wijngeest, etlicv, terpentijnolie, enz., werken grootendeels. op eene