Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog iéts,naders over. marcus XI: 13b. 147

uitgeroeid-, alk ranke, die in hem geene vrucht draagt houwt Mij af, enz. _

Hier (breidde Hij zijne almagt ten toon, Hij, de Heer van al het gefchapene; Hem moet alles ten dienfte (taan, op zijnen wenk zouden zich bergen verzetten; en verdord is nu voor altoos deze fchoon fchijnende, veel belovende maar onvruchtbare boom, 'terwijl jezus, bij zijnen terugtogt naar Bethanië de gelegenheid waarneemt, om de Discipelen tot een vast en -onwankelbaar geloof op te leiden . in het voorgevallene met den vijgeboom, zonder eigenlijk zijnen geheelen zin te verklaren

Ik heb mij te meer aangefpoord gevonden, om deze aanmerkingen te maken, omdat ik niet_ kan ontveinzen, met leedwezen te zien, dat het inlaslchen van fommige denkbeelden, of ook wel het verzwakken van het gezag van fommige gedeelten der Heilige Schrift zoo Willekeurig toeneemt, dat menfchen van geene vaste beginfelen wel zouden vragen: wat is waarheid ? en dan heengaan zonder zich te bekommeren, wat waarheid zij," waardoor de onverfchilligheid en onkunde in den Godsdienst fteeds veld winnen zou, dat go» verhoede!

over VERBRANDINGEN, EN het EENIGE zekere MIDDEL, om DEÏSLVE, in WAT graad ook, spoedig en ZONDER pijn te genezen.

Van den Heer k. h. dzondi, Hoogleeraar in dt Genees- en Heelkunde te Halle.

{Vervolg en Slot van Bladz. 114.)

over de onderscheidene soorten van verbranding in opzigt tot doelmatige genezing.

Aangaande de verfchillende foorten der verbranding. r.$ ten aanzien van een doelmatig gebruik maken van K 2 te

Sluiten