is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 4

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER VERBRANDINGEN ,

verlammingen na. Bij derzelver behandeling gcjdt het. ^elfdë, wat er van de voorgaande gezegd is. tv n;et zelden Tangen tijd achterwege blijvende pijn fchijöt door het Lvcnsmagnetjsmus, met het• gelukkigfte gevolg beftreden te worden. b

Mgememe behandeling.

De behandeling der algeméene verwoesting der ?enegenneid voor ontfteking van het zenuwgeftcï in heteerfte tijdperk, indien dezelve anders noodig is, is de antohlogistifchej en, daar wij het hier enkel met lijden van het zenuwgeflel te doen hebben, ziin, in dit ge. val, de beste antiphlogistifche middelen de verdoóvendc, inzonderheid het opium. Maar de ondervinding leert, dat deze algeméene overhelling van het zenuwge'flel tot ontfteking zich, ook in een therapeutisch opziet/- als

eene oötffekïng van werktuigelijke oorzaken vertoont &leme giften van opium. zijn bij dezelve van volftrekt geene werking, maar er moeten de grootfte eiftcn ,i met eene ftoute hand, gegeven worden. Men mag zich'hier volftrekt niet naar de door de Pharmacopea 'WoMéhhté. vene ooüs ngten, maar moet de zigtbare werkine van het opium ten maatftaf nemen. Zoo Jarig het Iphim nog niet werkt, en zoo lang de Pijn aanhoudt, kflffirrie men op, niet langzaam, maar ras, tot dat er werking volgt. Kleine kinderen kunnen onder deze omftandigheid zoo veel opium verdragen, als anders in andere gevallen volwasfenen, ja nog meer.

Bij fterker volbloedige menfehen moet ook het aderlaten en de ganiche antiphlogistifche wijze van genezing <.e hulp worden genomen. 5

Dit alles geldt echter fleehts omtrent het eerfte tijdperk, waarin zich ontftekende verwoestingen van het orgaïHsmus m het algemeen vertoonen. In het volgende tijdperk wordt de koorts naar de omftandigheden behandeld, geheel en al als eene gewone, zoogenaamde zuiveie ontftekende koorts, welker behandeling, volgens mijne grondftelhngen, te fchetfen, mij hier te breedvoerig 4i «Joen worden. ö

Indien de koude tijdig genoeg aangewend wordt, zal

ï w-geene Vf.rd£r-- be!l«deling, en "och opium msh aderlating noodig zijn,

Nog