is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS OVER DE VALLENDE ZIEKTE. igg

IETS OVER DE VALLENDE ZIEKTE.

De Heer beckmann geeft het, in zijne Literatur der alteren Reifen, Ilde Deel, 2de Stuk, Bladz «a als bejammerenswaardig op, dat de Franfche Reiziger* DiEREviLLE, welke in het jaar 1699 nieuw Schotland, toenmaals Acadie, of nieuw Frankrijk genoemd, bezocht heeft, niet nader heeft leeren kennen een zeker middel tegen de Vallende Ziekte, hetwelk eene wilde vrouw van dat land, vóór zijne aankomst, met een allergelukkigst gevolg op eenen hem welbekenden lijder aangewend had. Terftond na den hevigften aanval 'had deze vrouw den lijder het fchraapfel van zekeren wortel, zoo veel als eene boon groot is, ingegeven. Dit had eene fterke zweeting , en tevens ontlasting langs beide wegen veroorzaakt. Drie dagen later moest hij weder dezelfde hoeveelheid van dit middel innemen, waarop ook andermaal dezelfde uiiwerkfels volgden, maar met dezen gelukkigen uitflag, dat hij nooit weder aanvallen van zijne kwaal gehad heeft. Het was onzen Reiziger, in weerwil van alle hiertoe gedane pogingen, niet gelukt, of de Wilde, die dit Geneesmiddel gegeven had, of het middel zelf uit te vorfchen; maar de Heer beckmann twijfelt niet, of de Engelfchen hebben hieromtrent nader onderzoek gedaan.

Diereville was Wondheeler, en geen van de minst verdienftelijke Reizigers. Hij was naar Acadie gezonden , om gewasfen voor den Parijsfchen kruid-tuin op te zamelen. Tournefort noemt hem een goed' Kruidkundigen, en heeft aan een van de door hem overgezondene gewasfen zijnen naam gefchonken. Lwnéus heeft in dit gewas wel flechts eene foort van het geflacht Lonicera erkend, maar hetzelve, uit achting voor tournefort, den bijnaam Diervilla laten behouden.

Hoeveelmeer nog zou deze naam gezegend zijn, bijaldien het wezenlijk aan den ijver en de inenfctienliefde van Europeërs of Europefche Volkplanters ten deele geN 4 lukt