Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

200GËN0ÉMÖË DEÜGÜVÉRBOND IK DUITSCHLAND. 211

rijk, welke daardoor aan de Regeringen dier Staten. Waren opgeiegd, mogten ontftaan zijn zoo zij wilden 1 zij beftonden inmiddels, en moesten ftandgrijpen, tot dat het zwaard, dat ze had opgelegd, ze ook wederom wegnam. Hoe hadden dus die Regeringen haré toefiemming aan een Verbond kunnen geven, dat eene vijandige rig'ting tegen Frankrijk had? Hetzelve had dan een geheim Genootfchap moeten worden; en dit mogt het naar zijnen aard niet zijn. De Pruisfifche' Regering daarentegen was te dien opzigte niet gebons den, daar Prmsfen niet tot het Rijnverbond behoorde; en welke verpligtingen jegens Frankrijk men ook uit den vrede van Tfffitt had kunnen afleiden, dezelve waren door Frankrijk zelf, dat de voorwaarde van dien vrede aanhoudend fchond, zoo goed als vernietigd. Zoo haast intusfchen Pruis/en nieuwe verpligtingen je* gens Frankrijk op zich laadde, die met het beftaan, van zulk eene vereeniging in zijnen fchoot onbeftaanbaar waren, moest die vereeniging ophouden. Gelijk als dus het zoogenoemde Deugdverbond, zoo als hetzelve ingerigt was, flechts in Pruisfen gefticht kon worden, kon het ook daar alleen beftaan, en kon het dit flechts zoo lang, als de opgegevene omftandigheden, waaronder het ontftond, voortduurden. Men legt derhalve een zeer bekrompen doorzigt van zaken aan den dag, wanneer men dat Verbond als iets geheel willekeurigs en toevalligs, dat aanwezig en niet aanwezig zijn kon, befchouwt, en den zamenloop van omftandigheden miskent, welke het als iets voorwaardelijk noodwendigs in de reeks der verfchijrifelen hebben doen te voorfchijn komen.

,, Was intusfchen de vereeniging geene zeer gevaarlijke verbindtenis ? Bevattede zij althans geene gevaarlijke,

hoofdftoffen ?" Tot antwoord hierop dient in de

eerfte plaats de wederkeerige vraag: Wat is gevaarlijk ? Wat verftaat men door gevaarlijke hoofdftofFen ? Vuur en water zijn ongetwijfeld zeer gevaarlijke hoofdftofFen. Wie heeft intusfchen ooit, omdat de natuur deze ftoffen bevat, over haar en hare werking echter geklaagd? Of Waar is er in de wereld eenig werk van de natuur of rnenfchen, dat, hoe goed ook, door geen misbruik fchadelijk kan worden "gemaakt, en niet gevolgelijk in zoo ver gevaarlijk is? Is niet het krachtigfte in de. wereld gemeenlijk ook het gevaar!ijkfte ? Verwekt en O a ver-

Sluiten