is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vogels van het gebergte kaf. 235

de Profeet geboren werd. Hij heerscht op den berg Kaf en vandaar heeft hij zelf u eene afdeehng van " ziin talrijk heer toegevoerd. Deze berg, die de aar" de als een fmaragden band omringt, is door zonder" jina-e dieren bewoond, wier foorten wij niet kennen, " en°door verihndige fchepfelen, die volmaakter zijn, " dan al de kinderen van adam. Daar wonen de Perïs " en de Perifen, de Diva's van beiderlei gedacht, de " o-oede en kwade Geniën. Aldaar bewaart allah, " als in een geheim tuighuis, de buitengewone werk„ tuigen zijner voorzienigheid. Ach Heer! gij hebt hem „ genoodzaakt, om dezelve te gebruiken, ten einde de „ trotschheid van uw verkeerd verdand te fnuiken. Ge„ bruik ten minde dit wonder, dat gij hem kost, te „ uwer verbetering, en fchaam u, het noodig gehad te „ hebben! ,

Terwijl sapheddin de lesfen van den man gods opmerkzaam aanhoorde, rende thogrol met zulk eenen fpocd naar Damaskus, dat hij er nog dienzelfden avond aankwam. Hij vond het volk met het feest bezig, hetwelk den troonontroover tot zijne kroonmg gegeven moest worden. Men maakte eerbiedig plaats voor hem, en thogrul, wien de onzigtbare wagen deeds volgde, kwam aan eene rijk verderde fcbouwplaats, alwaar sciiABous-, door eer,™ luisterrijken hofftoet omringd, op eenen gouden troon zat. „ Kom Prins! nep de tiran zijnen zoon toe: „ kom en maak de algemeene „ blijdfchap volkomen; laat ons het omftandig verhaal " uwer overwinning en van den val onzes vijands uit

„ uwen mond hooren."

Thogrul betrad het tooneel geluk een misdadiger het moordfchavot en verhaalde duidelijk zijne ongelukkige gefchiedenis, hoe hij de belegerden tot op het uiterfte ge. hragt had, vervolgens de aankomst der zwarte vogels, en volkomene vernietiging van zijn heer; ten flotte toonde hij boven in de wolken den vijandelijken vogel, die hem tot aan Damaskus fcheen gevolgd te zijn, om een 200 weinig geloofbaar voorval te betuigen.

Reik mij mijn'' pijl en boog aan!" riep schabour en"fprong van den troon op. » zie laraard • eer u mnn dolk bedraft, wil ik voor uwe oogen dit be" lagchelijk fchrikdier nederfchieten, dat gij mij als !' uwen overwinnaar aankondigt!" „ v Op het oogenblik opende de onderfehjke vogel zijne " klaau-