Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LODEWIJK DEN ZEVENTIENDEN VAN FRANKRIJK. 247

om na verloop van twee jaren, onder de ijsfelijkfte kwellingen, verftoken van alle benoodigdheden en verkwikkingen des levens, en uitgeput door die gruwelijke mishandelingen-* waartoe alleen republikeinfche wreedheid in ftaat is, in eene akelige gevangenis, ten grave zinkeu!

Al de bijzonderheden aan te roeren, in welke dit Vorrtelijke kind perfopnlijk betrokken ,is geweest, ware zoo veel als eene gefchiedenis van het begin der Fran1'che Staatsomkeering te fchrijven, wij zullen Hechts kortelijk herinneren, dat in October 1789, toen de heimelijke onderhandelingen van den Koning met lafayette bij de Orleanfche partij bekend werden , de laatstgenoemde terftond middelen beraamde , om de vruchten dezer onderhandelingen te verijdelen. Ten gevolge hiervan ontftonden er volksbewegingen; de zwarte kokardes werden van de hoeden afgefcheurd, terwijl in de voorfteden de pcisfarchs (vischwijven) aan het muiten floegen, en met hoopen naar de Place de Grèvc liepen, dreigende eenen bakker te zullen ophangen, om het brood te doen afflaan. Het janhagel overweldigde in korten tijd de fchildwacht aan het Hotel da Vitte, en terwijl fommigen naar het arfenaal liepen om wapenen te halen, fneiden anderen bij ganfche fcharen naar Verfailles, verzeld door benden van roovers en gaauwdieven, die uit alle hoeken van Frankrijk bijeengebragt waren om de gefmede omkeering te helpen tot ftand brengen. Terwijl alles bij deze gelegenheid met luid gefchreeuw verlangde naar Verfmlles geleid te worden, geliet zich lafayette als wilde hij dit verhinderen, doch gaf eindelijk zijne toeltemming, en eischte van de Municipaliteit eene order, welke hij natuur* lijk zonder uitftel ontving, waarop de dolzinnige hoop zich op weg begaf, om al die gruwelen te begaan, welke, naar men weet, den 5 October 1789, te Verfailles plaats grepen.

Intusfchen was op dit oogenblik de getrouwheid van liet volk ontwijfelbaar nog niet van de familie der Bourbons geweken, hoe groot ook deszelfs blinde haat tegen lodewijks perfoon mogt zijn; want, toen eene. afvaardiging der Nationale Garden in het Hdtel de Vitte binnentrad , waar lafayette met het Comité van Politie zitting hield, ïfcf de fpreker uit: „ wij moeten den Q 4 1 Ko*

Sluiten