Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS TWËÉ REIZEN ÖOOR NEDERLAND. 2/3

b Holland aan te raden. Een joflghoog Staatsptfoon verliest hierbij niets, want de Hollander ziet op geen hooien rang of titels, maar op eene welvoorziene beurs. " Als uien& bij eenen Hollandfchen Koopman ter maaltijd gaat is het gebruik, dat men bij het henen gaan aan de meid-, die de huisdeur opent, ten minde een halven Gulden drinkgeld in de hand Hopt.

r>e Amtterdamfche Kooplieden noodigen vreemdelingen vonder omftandigheden van de Beurs bij zich ten eten; als wanneer men op de tafel juist niet altijd overvloed aantreft. Men waehte zich intusfchen van dit gebruik , door geene gevoeligheid daarover, te wraken.

Men moet zich door gansch Holland henen inzonderheid in acht nemen, dat men niet op den vloer fpuwe ; anders heeft men zure gezigten te duchten. ,

Om het' Oostindifche huis te bezien, dient men zien bij een' der Heeren Bewindhebberen bekend te maken. Langs dezen zelfden weg kan men ook de Oostindtesvaarekrs te zien krijgen.

Ik ken in en om Amflerdam geen grootêr genoegen* dan een histreisje met de Jaagfchuit naar Hoorn•, en vanhier met een op riemen hangend rijtuig mavHnkhiazen. Maar wee hem , die met de Hollandfche bolderwagens derwaarts rijdt! Hij Helt zijne gezondheid m de waag-

fC De'"hoogst aangename Maliebaan, een ridje buiten de ftad naar het Meer, eene wandeling m de ftad op den Singel en de Heerefo, Keizers en Printen-grachten en het bezoeken van de fraai gedecoreerde- SehoM'. burgen, behooren mede tot het beste tijdverdrijf te Am-

^Heeft men er tusfehen beiden gebrek aan tijdkorting, dan vindt men er niet Hechts fchoone Boekwinkels^ maar kan men zich ook op eene zeer aangename wijze m de Nieuwe Stads herberg verlustigen. (

Heeft men aan eenen Koopman te Amflerdam een aanbevelingsbrief af te geven, of iets anders met hem i» doen, dan verneme men, aan welken pilaar op de Beurs hij zijne gewone plaats heeft. De pilaren z«n genommerd, en men zal niet kunnen dwalen

Wil men koperplaten , en andere dingen van dit llag, koopen, dan vindt men op de bovenvertrekken tet beurs daartoe gelegenheid. r

Wil men zich bij Hecht weder van een zonderhng

MENG. l8l7. NO. 6. S Am"

Sluiten