Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏN DÉ ÜÜRWËRKÉNj S-53

y tt . „wii met kwik?ilvef. bediende zictt *n ook van Uurwerken met uvukzuvci ,

tYCHO om waarnemingen te doen, _

Men kent even zoo mm den jmsten Iêbftrjd ais oen na^, van Sm, die.de Vorige vloeibare bew^eg-oom k van Wt Uurwerk m een droog en vast ligchaam, ot m IIlin veranderde. De geheele oorfprong van deze vel» Sd Hno V!ou minder in vergetenis geraakt zijn, indien ï?et reeds de volmaaktfte Wateruurwerken met raderen vcSrSn waren geweest, of indien het gewigt op z,ch Sf die gelijkvormigheid aan de beweging van een UurWerk hal kunnen mededeelen, welke men eerst verlenen dene eeuwen later uitgedacht heeft. Ofkhoon het* elfde eeuw is, waarin men met dé mëèsfe waarlcmjn Jijkheid het eerfte gebruik van gewigten flett, lm n» zich evenwel niet betlisfen, ot tg Van eeneh dan of zij van eenen Europeer uitgedacht ^jn. Het Uurwerk, dat de Sultan van Egypte^ in het ja.i 14» aan Keizer frederik II vereerde is onder .de Uurwerken met gewigten het oudfte, waarvan de gefchiedenis gewaagu Men fchatte toenmaals op

5000 dukaten. In deze zelfde: eeuw l adder vele Kerktorens in llalil Gewigts-Uurwerken, d e de men iloegen. Omtrent denzelfden tijd werd het hekehdö Klokhuis bij Westminjlerhall van een üaand W voorzien, en wel uit eene geldboete, .f^^^ gj Hicren ricter opgelegd: maar niet vóór in de veertiende S werd het Uurwerk van den Engelfchen Abt r*. chard van wallingford vervaardigd, dat velen voor het oudite onder deze foort van Umarken, gehouden hebben. In het jaar i344 kteeg Padua zijn..- eerite* door gewigt bewogen, Uurwerk., gemaakt naar i.crt denkt, door den beroemden Wijsgeer en Arts,jakob be dondis. EduArd UI gaf in het jaar i363 , om den invoer van deze Uurwerken in Engeland te vergiooten, vrijbrieven aan drie Nederlanders. Konrijk was reeds voor 1334 van zulk een werk voorzien, doen filips ; de dappere van Boursonie vervoerde hetzelve in dau Lr naar Dijon, waar men wil dat bet nog gevonden wordt. ■ De Duitfche Kunstwerker heinrich bezorgde, in 1364. Parijs het een e groote IJunvertu Mi echoot aldaar dagelijks zes Parijslclie ftuivers, en v je^ming in dëtl toren van het Paleis. ^sUut zulk een werk in 1356; Pavia m 1402, Brcstau m J368, Straatsburg in .1370, Augsburg in 139^ ^

meng. lui/. no. 8. »

Sluiten