Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets naders wegens de ontdekking van / merika- &

i, , ness u AW«£ Van Portugal, vervoegde, en om * J rT Wocht, om tenen groeten togl naar het ^riJ^S^*- D£ze tijdsbepaling is zeker fenta e laat, want wij zullen ftraks zien, dat hij " ]t;ef1s een jaar op reis moet znn geweest, en na. eene «fe van zes en twintig maanden, ifi 1486 moet zijn

teTf/?Se*, omtrent hetgeen, wat de Schrijver op niadz cöózegt: D«« ontdekking (namelijk die der nieuwe wereld', door martinus behem,) is der opmerkzaamheid vin de gelijktijdige Schrijvers &f>'*™ gelijk overtuigend Mi kt uit de navolgende plaats, ge trokken uit de Kronijk van herman schede.

Het is buiten kijf dat hier geen ander Werk bedoeld is of kon worden, dan het Liter Chromcarum, 111 het jaar 493, te Neurenberg bij antoniüs koberger, „fleer Jroot folio, met vele houtfneden, uitgekomen. (*) en waarvan hartmannus schedel (en met

.i> v. J her.-

rvit Werk, hoezeer ook niet onder de alleroudfte affiftén beLorende, is echter niet zoo gemeen of verobmerWnitl en knn or,der de pracht uitgaven van dien ^ïran ichikt. Bet exemplaar hetwelk ik er van bezitte is buitengewoon /niver bewaard, en van breede randen voorzien, en heeft dit onderfchrift: ••_ •

r'dest r.vac jtudiofe lector finis libri Cromcarum per viam ebi'homa/is et'breuiarii compilati opm quidem preclarum, et a da-thRmo quoque comparandum. Continet enim gesta quecunqae disMoru funt notatu ah inith Mundi ad hane usque temporis tmtri calamifafëm Castigatiumque a vïris docttsfimts ut magis èlaboratum in lucem prodiret. Ad mtuttum autem et preces providorum civium Sebaldi ichreyer et SebmUam ^amermmster, hunc Wruè dominm Anthomm Koberger, Nurenberge imprefit. Adhibttis tarnen virts mathematici* pmgendtque arte peiithfimh, Michaele Wolgeniüt et Wilhelmo Pleydenmsrf. quariï folerti accurathfimaque mimadverftone, turn civitatum turn illustrium viroriïm figure inferte Juut. Conjummatunt aKtetn duodecima mentis Juh» Anno Salutts nostre. U93-

Men vindt bij panzer fn Annal. Typogr Vol. I. r. 125. TV?"',« eene tweede Editie van dit Werk, ten jare 1497 te Jw- ' bi) joh. schknsperger, mede in folio uitgekomen. Mei, moet dit Werk niet met de bekende fasciculus t^mporum van w\rnerus raeleyink, veiwarren. / nr . , .,

jsij "iRaukn i.:tt. Uit. Tem. TL P. 240. ^'avinde ik van PPne Hoogduitfche Overzetting van schedels Kronijk gewag «maakt welks, in Öe Bibliotheek van Augsburg, naar le Latijnfche uitgave bewaard wordt, en meusej,, in Biol.

Sluiten