is toegevoegd aan uw favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 8

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAALTJES VAN NATIONALEN HOOGMOED. 38*

TV eerbied dien men in Japan, voor den gewaanden «£ CS»? bijna geloofbaar. W«^4 . niro-qst rwant het is een mensch, dien zu dus vergoden ïmaade zon, die hij gefchapen heeft, hem niet beftralen Om dit voor te komen, draagt men boven yiin hoofd eene menigte parafols. De aarde is niet waardig hem te dragen, weshalve hij nimmer gaat. Elken dag zit hij onbewegelijk op zijnen troon: zelts durft hij niemand aanzien, opdat dezelve door den gloed zijner oogen niet verteerd worde.

In het zuiden van Amerika wordt een volk gevonden, Nattcheên genaamd: deze hebben eenen Koning, die naauwelijks zooveel'heeft, dat hij zijne lchaamte kunne dekken. Evenwel komt hij, eiken ochtend, uit zijne Hinkende hut te voorfchijn, groet de zon, biedt deze zijne pijp aan, en vraagt, of zij met hem wil rooken: daarna wijst hij dezelve met den vinger den loop aan, dien zij houden moet.

De Chinezen hebben zulk eene diepe verachting voor alle andere volken, bijzonder voor de Europeanen, dat zij het zich zouden Ichamen, van iets gebruik te maken, hetwelk door hen ware uitgevonden geworden. Zij lieten hunne groote Had Canton, waarin meer dan honderd duizend zielen waren, liever geheel afbranden , dan dat zij het aanbod der Èngélfchen, die digt bij de ftad ten anker lagen, om den brand te blusfehen, zouden hebben aangenomen.

De aarde is, volgens de Chinezen, vierkant: in het midden ligt China; de overige koningrijken zijn niet dan kleine eilandjes, wijd en zijd, 'om China henen, in de zee verfpreid. Een Jezuit die, voor de jeugd, in China, eene Mappemonde wilde vervaardigen, moest zijne teekeningen in het vuur werpen, en eene kaart maken, waarop China, gelijk gezegd is, in het midden was. Dwaas genoeg was hij om hier tegen iets in te brengen; en hij had de onvoorzigtigheid en het ongeluk van den Geleerden hunne onwetendheid te verwijten, en te bewijzen. Hij werd veroordeeld, om zijn woord in te haleii, of China binnen zes weken, en de ftad terftond barrevoets te verlaten; hetwelk hij óók deed.

BIJ