is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTUKKEN.

antwoord aan den heer S. over marcus XI: 13b. mijnheer l

Bijzonder aangenaam waren mij uwe in N«. VI. BI. 24 ï volgg. van dit Tijdfchrïft, geplaatfte letteren: echter moet ik u openhartig bekennen, dat ik den lof, welken gij mij hebt toegezwaaid, geenszins verdien. Hetgeen, wat ik gefchreven heb, is meerendeels de vrucht van mijn geheugen: ik heb Hechts eens anders gezegden ontwikkeld en op papier, gefteld, en zoo ik dit met eenige befcheidenheid gedaan heb , was het niet dan een vereisch mijner verpligting. De redenen intusfehen, welke gij ter ftaving van uw te voren reeds opgegeven gevoelen en ter wederlegging van het door mij voorgeftelde, hebt bijgebragt, febijnen mij voor als nog niet voldoende toe. Vergun mij derhalve, ter beantwoording van uwen brief, nog eenige gedachten in het midden te brengen, terwijl ik met dezelve voor altoos van dit onderwerp afftap.

Jezus zag van verre eencn vijgenboom. In het oor. fpronkelijke ftaat met nadruk êéntti <rv*%> \Acm, om hem van anderen te onderfcheiden, welke veelvuidiger dan deze en geheel van hem verfehillende waren: een' boom, derhalve, die juist hierdoor reeds van verre kon worden opgemerkt, daar hij vol was met bladeren, welke bij de anderen te dezer ti'd eerst begonnen uit te botten. Misfchien wel droeg dezelve den naam van TvW zeker althans is het, dat het een boom

was, welke vroegtijdige vruchten droeg, die in het Hebreeuwsch nTV<23 genoemd worden, onder welken' naam zij meermalen in de H. S, voorkomen, zoo als jer. XXIV : a en elders. Zie over de verfcheidenfteid van vijgeboomen theophrastlts Bist. Plant. Lib. IV. C. a. Aan dezen boom nu dacht jezus vruchten te zullen vinden, en met res,t, dewijl de bladeren later dan de vijgen zelve aan de boomen meng. 1817. no. 9. Bb kwa-