Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aio VERSLAG

dat van Brusfel alleen overig. Te Gent evenwel was reeds in de maand November 1814, een nieuw collegie opgerigt, hetwelk door Zijne Majelteit befchermd ook du jaar heeft toegenomen, eii zich allervoordeeligst ondericheidt.

Eveneens zijn de voormalige lycées, thans colleges, van Brusfel en Luik, door aanzienlijke fubfidien uit s rijks kas onderdeund, en in werking gehouden, terwijl de zorg der regering zich mede over de infiandhouding der overige colleges he.it uitgedrekt. . Van de tweernde Zuidelijke Provinciën, na de vernietiging der voormalige beroemde Leuvenfche hooge fchool, opgerigte Akademien van Brusfel m Luik was'alleen de eerde io wezen gebleven. Dezelve is, even als liet collegie te Brusfel, door Zijne Majedeit in dand gehouden en bekostigd, en heeft zich bij voortduring door den ijver en de kunde harcr Profesforen verdicndelijk gemaakt.'

Over het algemeen zijn alzoo de Franfehe inrigtingen voor het hooger onderwijs in de Zuidelijke Provinciën bijbehouden, terwijl door het affchaffen der fchoolretributie, terdond na de. affcheiding van de Franfche Univerïiteit, dezelve van een' bezwarenden last ontflagen zijn. Dan, eene vermeerdering en uitbreiding van dit geheele vak en het in v.rbsnd ftellen daarvan met de inrigtingen der overige deelen des rijks was noodig geworden. De Akaderaie van Brusfel toch, de eenige aanwezige, bevattede %chrs drie faculteiten, die van Regten, Wetenfchappen en Letteren. Eene Geneeskundige faculteit werd in het geheel niet gevonden, Ook moesten de verfchillende trappen van het hooger onderwijs omfchreven, en in onderling verband gebragt \vorden.

Reeds bij Zijner Majedeits befluit van den 2 Augustus 1815, N0.. 14, was bepaald, dat de voorfchrïften van hetzelve bij de regeling van het hooger onderwijs in de Zuidelijke Provinciën zouden gewijzigd worden, naar de piaatfelijke omftandigheden, en den aard der bereids aanwezige inrigtingen. Daartoe is door Zijne Majedeit in hetzelfde jaar eene commisfie van kundige en verlichte mannen benoemd, wier voordragt vervolgens rijpelijk overwogen, aanleiding heeft gegeven, tot'het befluit Zijner Majedeit van den 25 September 18 16, wegens de iipTgriijg van het hooger onderwijs in de Zuidelijke Provinciën.

Bij

Sluiten