is toegevoegd aan je favorieten.

Letterkundig magazijn van wetenschap, kunst en smaak, 1817 (Mengelstukken), no 9

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEGENS DEN STAAT DER SCHOLEN IN DIT KONINGRIJK. 4U

Bii hetzelve zijn de ftedelijke colleges, als de eerfte trap van bet hooger onderwijs behouden, met de bepaw dat gen derzelve in iedere Provincie, onder den n-am 'van Atheneum, door meerdere volledigheid en uitgebreidheid tévens zoude (trekken tot algemeene verforeidin°- van fmaak en verlichting. Waartoe aan de deden Doornik, Namen en Luxemburg, eene fubfidie uit 's lands kas zal worden ver.trekt.

Afzonderlijke reglementen zullen nader het onderwijs en beduur der colleges en atkema regelen. Met het ontwerpen derzelve houdt men zich onledig.

Vervolgens heelt Zijne Majefteit gemeend het meest aan de behoeften van het hooger onderwijs te zullen voldoen, door de oprigting van drie nieuwe hooge fenolen fteden Leuven, de oude zetel eener Umverliteit, Gent en Luik, welke zich fteeds door oefening van kunften en wetenfchappen onderfebeiden, zijn als de gefchiktftc tot het vestigen binnen derzeïver muren der nieuwe Oniverfiteiten voorgekomen. Met billijkheid is bepaald, dat door- de fteden zelve in de eerfte kosten vobr de lokalen en het materieel, voor zoo verre dit aldaar voorhanden is, zoude worden voorzien.

Het getal der faculteiten is even als te Leyaeu, Utrecht en Groningen bepaald; doch de oprigting der Godgeleerde , beftemd tot vorming van aankweekelmgcn voor den Roemeen Katholijken Godsdienst, is proviiioneel uit^frel i, en het hooger onderwijs in de Roomsen Katholieke Godgeleerdheid overgelaten aan de gefubiidieerde Pislchoppelijke femïnaria. Overigens is de regeling van het onderwijs gefchied zoo als aan de reeds bekaande Univerfiteiten. Aan de Profesforen en Studenten zijn dezelfde voorregten verzekerd.

Met getal der eerstgenoemde is ook hetzelfde, met geringe veranderingen. Zoo is voor de belangen der Waalfche Provinciën. waar de Franfche taal de landstaal uitmaakt, gezorgd door de bepaling, dat aan de hooge fchool te Luik een leerdoel voor de Franfche taal- en letterkunde zoude verbonden zijn; eveneens is het onderwijs in de Metallurgie aan dezelfde Univerfueit uitdrukkelijk bevolen , uit hoofde van het belang dier we. tenfehao voor de aangrenzende (treken.

ƒ He * maatregelen. worden genomen om de uitgeoreide en pe'lzaroe bedoelingen Zijner Majedeit, door het dadelijk in werking brengen derzelve, gedurende den loop ™ * van